Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.125.1053

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:
Szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, zwane dalej "szkoleniem", z zastrzeżeniem § 2-4, powinno obejmować:
1)
zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych:
a)
zagadnienia z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1,
b)
podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
zapoznanie z dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności z dokumentacją związaną z zawieraniem umów ubezpieczenia i likwidacją szkód,
d)
techniki akwizycji ubezpieczeniowej i obsługi klienta;
2)
zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne:
a)
informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych,
b)
zapoznanie z dokumentami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie,
c)
rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych,
d)
ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie.
1.
Osoba zatrudniona u agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, która będzie wykonywała czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w zakresie wykonywanych przez nie czynności bankowych, lub w przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa pośredniczy w zawieraniu tych umów, odbywa szkolenie jedynie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, c i d.
2.
Osoba, która będzie wykonywała czynności agencyjne w odniesieniu do umów ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.2)), które będą pozostawać w bezpośrednim związku z podstawową działalnością agenta ubezpieczeniowego i nie będą wymagać szczegółowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, oraz gdy czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesięcy, w przypadku gdy osoba ta jest zatrudniona u agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, odbywa szkolenie jedynie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, c i d.
Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, odbywają szkolenie jedynie w zakresie zagadnień z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 6, jeżeli osobiście nie wykonują czynności agencyjnych.
1.
Osoba, która uprzednio odbyła szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń lub na dzień złożenia przez ten zakład ubezpieczeń wniosku o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych albo wniosku o zmianę treści takiego wpisu wykonuje czynności agencyjne na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1.
2.
Osoba, która:
1)
uprzednio odbyła szkolenie w zakresie zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych lub
2)
odbyła szkolenie wymagane od osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania tego szkolenia,

odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2.

3.
W przypadku, o którym mowa w § 2, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Szkolenie trwa:
1)
co najmniej 152 godziny, jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem pkt 2-5;
2)
co najmniej 104 godziny - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1;
3)
co najmniej 48 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2, przy czym szkolenie trwa co najmniej 12 godzin, w zakresie każdego z zagadnień wymienionych w § 1 pkt 2;
4)
co najmniej 36 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, c i d;
5)
co najmniej 8 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie zagadnień z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 6.
2.
Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.
3.
Po zakończeniu szkolenia zakład ubezpieczeń niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, wydaje uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
1.
Kilka zakładów ubezpieczeń może przeprowadzić wspólne szkolenie, zakończone egzaminem.
2.
Wspólne szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
zakres, o którym mowa w § 1 pkt 1, w wymiarze godzin określonym w § 5 ust. 1 pkt 2, oraz
2)
zakres, o którym mowa w § 1 pkt 2 - odrębnie dla każdego z zakładów ubezpieczeń przeprowadzających szkolenie w wymiarze godzin określonym w § 5 ust. 1 pkt 3.
1.
Ustala się następujący minimalny zakres tematów egzaminacyjnych, obejmujących zagadnienia ogólne, składający się z dziesięciu bloków tematycznych:
1)
pojęcie ryzyka i zdarzeń losowych:
a)
ocena ryzyka,
b)
redukcja ryzyka,
c)
wycena ryzyka,
d)
zarządzanie ryzykiem;
2)
miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce;
3)
rola ubezpieczeń, w tym w szczególności:
a)
ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka,
b)
znaczenie udziału własnego;
4)
sumy i wartości ubezpieczenia:
a)
funkcje,
b)
nadubezpieczenie,
c)
niedoubezpieczenie,
d)
zasada proporcji,
e)
ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
f)
wartość uzgodniona;
5)
podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów;
6)
podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego:
a)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
b)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
c)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.3)),
d)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.4));
7)
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:
a)
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b)
pojęcie osoby prawnej,
c)
pojęcie i forma czynności prawnej,
d)
oświadczenie woli i wady oświadczenia woli,
e)
przedstawicielstwo i pośrednictwo,
f)
prokura,
g)
pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje,
h)
pojęcie umowy,
i)
zasada swobody umów,
j)
forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody,
k)
funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia,
l)
problematyka niedozwolonych postanowień umownych,
m)
pojęcie konsumenta,
n)
warunki zawierania umowy ubezpieczenia, możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające,
o)
zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia,
p)
umowa agencyjna,
r)
zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń;
8)
zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie;
9)
inne przepisy prawa:
a)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.5)),
b)
art. 3-5, 7, 9-11, 29-31, 33, 55, 62, 64, 70, 71 i 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.6)),
c)
art. 1-7, 18, 24, 25, 35, 36, 38-42, 47, 62-73 i 80-87 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.7)),
d)
art. 1-8, 29 i 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.8)),
e)
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.9)),
f)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
g)
ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203),
h)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207),
i)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205);
10)
etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego:
a)
przestrzeganie reguł prawnych,
b)
tajemnica zawodowa,
c)
konflikt interesów,
d)
kontakty z klientem,
e)
minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym.
2.
Ustala się następujący minimalny zakres tematów egzaminacyjnych, obejmujących zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne, składający się z trzech bloków tematycznych:
1)
szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia:
a)
ogólne warunki ubezpieczeń,
b)
szczególne warunki ubezpieczeń,
c)
stosowana dokumentacja;
2)
składki ubezpieczeniowe:
a)
taryfy stosowane przez zakład ubezpieczeń,
b)
zasady obliczania składek,
c)
inkaso składek i rozliczenia z zakładem ubezpieczeń;
3)
zasady likwidacji szkód.
1.
Egzamin powinien odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2.
Termin egzaminu ustalany jest przez zakład (zakłady) ubezpieczeń.
3.
Zakład ubezpieczeń powiadamia o terminie egzaminu zainteresowane osoby przed zakończeniem szkolenia.
4.
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną składającą się co najmniej z trzech osób, powołanych przez zarząd zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie.
5.
W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1, zakłady ubezpieczeń powołują wspólną komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi po trzech przedstawicieli wybranych przez zarządy każdego z zakładów ubezpieczeń organizujących wspólne szkolenie.
1.
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru, który obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3-5, dwie grupy pytań:
1)
70 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 7 ust. 1, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 7 pytań;
2)
30 pytań z bloków tematycznych, o których mowa w § 7 ust. 2, przy czym na każdy z bloków tematycznych przypada 10 pytań. Jeżeli szkolenie przeprowadzane jest wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń, każdy z nich przygotowuje po 30 pytań dotyczących zagadnień związanych z wykonywaniem czynności agencyjnych na rzecz każdego z zakładów ubezpieczeń przeprowadzających szkolenie.
2.
Test przygotowywany jest przez komisję egzaminacyjną.
3.
Test dla osób, o których mowa w § 2, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. b i c, i składa się z 20 pytań.
4.
Test dla osób, o których mowa w § 3, obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 6, i składa się z 21 pytań.
5.
Test dla osób, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się z pytań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
1.
Warunkiem zdania egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-5, jest uzyskanie co najmniej:
1)
50 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, oraz
2)
20 punktów w grupie pytań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.
2.
W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 15 możliwych do zdobycia punktów.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 20 możliwych do zdobycia punktów.
4.
W przypadku testu po zakończeniu szkolenia przeprowadzonego wspólnie przez kilka zakładów ubezpieczeń warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej:
1)
50 możliwych do zdobycia punktów w grupie pytań obejmujących bloki tematyczne, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz
2)
po 20 możliwych do zdobycia punktów w grupach pytań dotyczących danego zakładu ubezpieczeń, obejmujących bloki tematyczne, o których mowa w § 7 ust. 2.
5.
Komisja egzaminacyjna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, wystawia zaświadczenie o zdaniu egzaminu i przekazuje je osobie, która zdała egzamin, albo powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.
1.
Egzamin poprawkowy powinien się odbyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia egzaminu, z którego osoba zainteresowana nie uzyskała wymaganej liczby punktów.
2.
Osoba, która nie uzyskała wymaganej liczby punktów podczas egzaminu poprawkowego, może zdawać egzamin po raz kolejny wyłącznie po ponownym odbyciu szkolenia.
1.
W uzasadnionych przypadkach losowych można przystąpić do egzaminu po upływie terminów określonych w § 8 ust. 1 i § 11 ust. 1, nie później jednak niż w terminie następnego egzaminu przeprowadzanego po dniu ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu, o czym każdorazowo rozstrzyga komisja egzaminacyjna.
2.
Komisja egzaminacyjna umieszcza adnotację o zdaniu egzaminu w trybie określonym w ust. 1 na zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5.
1.
Osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do komisji egzaminacyjnej.
2.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku egzaminu.
3.
Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, i w formie pisemnej powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku rozpatrzenia odwołania.
1.
O terminie i miejscu szkolenia, terminie i miejscu egzaminu oraz składzie komisji egzaminacyjnej zakład ubezpieczeń powiadamia Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, nie później niż w terminie 14 dni przed ustalonymi terminami.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera daty, godziny oraz adresy, pod którymi odbędzie się szkolenie oraz egzamin.
3.
Upoważnieni pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych mają prawo uczestniczyć w szkoleniu oraz egzaminie w charakterze obserwatorów.
4.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu.
Do szkoleń rozpoczętych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz egzaminów przeprowadzanych po ich zakończeniu stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2005 r.10)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 83, poz. 719.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. Nr 217, poz. 2131).