§ 7. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  7. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach losowych można przystąpić do egzaminu po upływie terminów określonych w § 5 ust. 1 i w § 6 ust. 9, nie później jednak niż w terminie następnego egzaminu przeprowadzanego po dniu ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu, o czym każdorazowo rozstrzyga komisja egzaminacyjna.
2. 
Komisja egzaminacyjna umieszcza adnotację o zdaniu egzaminu w trybie określonym w ust. 1 na zaświadczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 8.