§ 5. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  5. 
1. 
Egzamin powinien odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
2. 
Kilka zakładów ubezpieczeń może przeprowadzić wspólne szkolenie, zakończone egzaminem.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakłady ubezpieczeń powołują wspólną komisję egzaminacyjną, składającą się z przedstawicieli wybranych przez zarządy zakładów ubezpieczeń organizujących wspólne szkolenie.
4. 
Termin egzaminu ustalany jest przez zakład (zakłady) ubezpieczeń.
5. 
Zakład (zakłady) ubezpieczeń powiadamia o terminie egzaminu zainteresowane osoby przed zakończeniem szkolenia.
6. 
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną składającą się co najmniej z trzech osób, powołanych przez zarząd zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie lub przez inne osoby imiennie upoważnione przez zarząd.