§ 4. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  4. 
1. 
Ustala się następujący minimalny zakres tematów egzaminacyjnych, obejmujących zagadnienia ogólne, składający się z dziesięciu bloków tematycznych:
1)
pojęcie ryzyka i zdarzeń losowych:
a)
ocena ryzyka,
b)
redukcja ryzyka,
c)
wycena ryzyka,
d)
zarządzanie ryzykiem;
2)
miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce;
3)
rola ubezpieczeń, w tym w szczególności:
a)
ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka,
b)
znaczenie udziału własnego;
4)
sumy i wartości ubezpieczenia:
a)
funkcje,
b)
nadubezpieczenie,
c)
niedoubezpieczenie,
d)
zasada proporcji,
e)
ubezpieczenie na pierwsze ryzyko,
f)
wartość uzgodniona;
5)
podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów;
6)
podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego:
a)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151),
b)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154),
c)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152),
d)
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651),
e)
przepisy w sprawie organów uprawnionych i organów zobowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niewykonanie tego obowiązku;
7)
podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:
a)
zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,
b)
pojęcie osoby prawnej,
c)
pojęcie i forma czynności prawnej,
d)
oświadczenie woli i wady oświadczenia woli,
e)
przedstawicielstwo i pośrednictwo,
f)
prokura,
g)
pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje,
h)
pojęcie umowy,
i)
zasada swobody umów,
j)
forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody,
k)
funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia,
l)
problematyka niedozwolonych postanowień umownych,
m)
pojęcie konsumenta,
n)
warunki zawierania umowy ubezpieczenia, możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające,
o)
zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia,
p)
umowa agencyjna,
r)
zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń;
8)
zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych w obrocie;
9)
inne przepisy prawa:
a)
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503),
b)
art. 3-5, 7, 9-11, 29-31, 33, 55, 62, 64, 70, 71, i 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016),
c)
art. 1-7, 18, 24, 25, 35, 36, 38-42, 47, 62-73 i 80-87 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2)),
d)
art. 1-8, 29 i 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452),
e)
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760),
f)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271),
g)
ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141, poz. 1178),
h)
ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505);
10)
etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego:
a)
przestrzeganie reguł prawnych,
b)
tajemnica zawodowa,
c)
konflikt interesów,
d)
kontakty z klientem,
e)
minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym.
2. 
Ustala się następujący minimalny zakres tematów egzaminacyjnych, obejmujących zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne, składający się z trzech bloków tematycznych:
1)
szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia:
a)
ogólne warunki ubezpieczeń,
b)
szczególne warunki ubezpieczeń,
c)
stosowana dokumentacja;
2)
składki ubezpieczeniowe:
a)
taryfy stosowane przez zakład ubezpieczeń,
b)
zasady obliczania składek,
c)
inkaso składek i rozliczenia z zakładem ubezpieczeń;
3)
zasady likwidacji szkód.