§ 3. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  3. 
1. 
Szkolenie trwa:
1)
co najmniej 150 godzin - jeżeli odbywane jest w pełnym zakresie;
2)
co najmniej 50 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2;
3)
co najmniej 16 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d.
2. 
Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.