§ 5. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 5. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  5.
1.
Czas trwania audycji telewizyjnej wytworzonej w danym roku kalendarzowym przez producenta krajowego, której rozpowszechnianie rozpoczęto lub zakończono w godzinach 19.00-23.00, zalicza się do minimalnego udziału określonego w § 4 w wymiarze 150%.
2.
Audycję wytworzoną przez producenta krajowego, która została w danym roku kalendarzowym powtórzona w programie, zalicza się do minimalnego udziału określonego w § 4 w wymiarze 80% czasu jej trwania w przypadku pierwszej powtórki, 60% w przypadku drugiej powtórki oraz 40% w przypadku trzeciej i dalszych powtórek. Wymiar czasu trwania audycji zwiększa się o 5% dla audycji wytworzonych w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła powtórka.
3.
Z czasu trwania audycji radiowych producenta krajowego wyłącza się czas trwania zawartych w tych audycjach utworów muzycznych, które są wykonywane w języku obcym, chyba że co najmniej jedna osoba spośród głównego wykonawcy utworu, kompozytora lub autora tekstu jest obywatelem polskim.