§ 4. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 4. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  4.
1.
Minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych w rocznym czasie nadawania programu wynosi:
1)
w programach publicznej radiofonii i telewizji:
a)
w ogólnokrajowym programie telewizyjnym - 60%,
b)
w regionalnym programie telewizyjnym - 50%,
c)
w ogólnokrajowym programie radiofonicznym - 55%,
d)
w regionalnym programie radiofonicznym - 55%,
2)
w programach telewizyjnych rozpowszechnianych na podstawie koncesji:
a)
jeżeli program jest rozpowszechniany na obszarze obejmującym co najmniej 80% terytorium kraju - 45%,
b)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu przekracza 3 mln - 40%,
c)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu nie przekracza 3 mln - 35%,
3)
w programach radiofonicznych rozpowszechnianych na podstawie koncesji:
a)
jeżeli program jest rozpowszechniany na obszarze obejmującym co najmniej 80% terytorium kraju - 50%,
b)
Jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu przekracza 3 mln - 45%,
c)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu nie przekracza 3 mln - 40%.
2.
Minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych w rocznym czasie nadawania programu radiofonicznego lub telewizyjnego rozpowszechnianego w sieci kablowej lub drogą satelitarną ustala się - w zależności od charakteru nadawcy - w wysokości minimalnego udziału przewidzianego dla programów radiofonicznych lub telewizyjnych nadawców publicznych albo nadawców rozpowszechniających programy na podstawie koncesji.
3.
Jeżeli ponad 30% z rocznego czasu nadawania programu stanowią audycje rozpowszechniane równocześnie co najmniej w jednym programie innego nadawcy, a łączna liczba mieszkańców na obszarach objętych rozpowszechnianiem tych programów przekracza 3 mln, minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych określony w ust. 1 i 2 podwyższa się o 5%.