§ 3. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 3. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  3.
1.
O ile postanowienia wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych nie stanowią inaczej, w przypadku koprodukcji audycji telewizyjnej z udziałem podmiotu nie będącego producentem krajowym, audycję uznaje się za wytworzoną przez producenta krajowego, jeżeli:
1)
koszt towarów i usług przeznaczonych do wytworzenia audycji, nabytych od podmiotów zagranicznych, nie przekroczył 1/3 budżetu audycji,
2)
jedna z wersji językowych audycji została wytworzona w języku polskim,
3)
obywatele polscy stanowią co najmniej 2/3 zespołu twórczego, do którego zalicza się: dziennikarza lub autora scenariusza, reżysera, realizatora wizji, kamerzystów, scenografa, odtwórców dwóch głównych ról, kompozytora i montażystę.
2.
W przypadku koprodukcji audycji radiowej z udziałem podmiotu nie będącego producentem krajowym wytwórcą audycji jest w rozumieniu rozporządzenia każdy producent krajowy uczestniczący w koprodukcji.