§ 1. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

§ 1. - Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o producencie krajowym, rozumie się przez to osobę lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wytwarzającą audycje radiowe lub telewizyjne, która nie jest podmiotem zagranicznym lub osobą prawną zależną od podmiotów zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480).