Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych. - Dz.U.1993.99.456 - OpenLEX

Minimalny udział audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.99.456

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 22 września 1993 r.
w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o producencie krajowym, rozumie się przez to osobę lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wytwarzającą audycje radiowe lub telewizyjne, która nie jest podmiotem zagranicznym lub osobą prawną zależną od podmiotów zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480).
Audycję telewizyjną uznaje się za wytworzoną przez producenta krajowego, jeżeli:
1)
koszt towarów i usług przeznaczonych do wytworzenia audycji, nabytych od podmiotów zagranicznych, nie przekroczył 2/3 budżetu audycji,
2)
pierwotna wersja językowa audycji została wytworzona w języku polskim,
3)
obywatele polscy stanowią co najmniej 1/3 zespołu twórczego, do którego zalicza się: dziennikarza, autora scenariusza, reżysera, realizatora wizji, kamerzystów, scenografa, odtwórców dwóch głównych ról, kompozytora i montażystę.
1.
O ile postanowienia wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych nie stanowią inaczej, w przypadku koprodukcji audycji telewizyjnej z udziałem podmiotu nie będącego producentem krajowym, audycję uznaje się za wytworzoną przez producenta krajowego, jeżeli:
1)
koszt towarów i usług przeznaczonych do wytworzenia audycji, nabytych od podmiotów zagranicznych, nie przekroczył 1/3 budżetu audycji,
2)
jedna z wersji językowych audycji została wytworzona w języku polskim,
3)
obywatele polscy stanowią co najmniej 2/3 zespołu twórczego, do którego zalicza się: dziennikarza lub autora scenariusza, reżysera, realizatora wizji, kamerzystów, scenografa, odtwórców dwóch głównych ról, kompozytora i montażystę.
2.
W przypadku koprodukcji audycji radiowej z udziałem podmiotu nie będącego producentem krajowym wytwórcą audycji jest w rozumieniu rozporządzenia każdy producent krajowy uczestniczący w koprodukcji.
1.
Minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych w rocznym czasie nadawania programu wynosi:
1)
w programach publicznej radiofonii i telewizji:
a)
w ogólnokrajowym programie telewizyjnym - 60%,
b)
w regionalnym programie telewizyjnym - 50%,
c)
w ogólnokrajowym programie radiofonicznym - 55%,
d)
w regionalnym programie radiofonicznym - 55%,
2)
w programach telewizyjnych rozpowszechnianych na podstawie koncesji:
a)
jeżeli program jest rozpowszechniany na obszarze obejmującym co najmniej 80% terytorium kraju - 45%,
b)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu przekracza 3 mln - 40%,
c)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu nie przekracza 3 mln - 35%,
3)
w programach radiofonicznych rozpowszechnianych na podstawie koncesji:
a)
jeżeli program jest rozpowszechniany na obszarze obejmującym co najmniej 80% terytorium kraju - 50%,
b)
Jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu przekracza 3 mln - 45%,
c)
jeżeli liczba mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu nie przekracza 3 mln - 40%.
2.
Minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych w rocznym czasie nadawania programu radiofonicznego lub telewizyjnego rozpowszechnianego w sieci kablowej lub drogą satelitarną ustala się - w zależności od charakteru nadawcy - w wysokości minimalnego udziału przewidzianego dla programów radiofonicznych lub telewizyjnych nadawców publicznych albo nadawców rozpowszechniających programy na podstawie koncesji.
3.
Jeżeli ponad 30% z rocznego czasu nadawania programu stanowią audycje rozpowszechniane równocześnie co najmniej w jednym programie innego nadawcy, a łączna liczba mieszkańców na obszarach objętych rozpowszechnianiem tych programów przekracza 3 mln, minimalny udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych określony w ust. 1 i 2 podwyższa się o 5%.
1.
Czas trwania audycji telewizyjnej wytworzonej w danym roku kalendarzowym przez producenta krajowego, której rozpowszechnianie rozpoczęto lub zakończono w godzinach 19.00-23.00, zalicza się do minimalnego udziału określonego w § 4 w wymiarze 150%.
2.
Audycję wytworzoną przez producenta krajowego, która została w danym roku kalendarzowym powtórzona w programie, zalicza się do minimalnego udziału określonego w § 4 w wymiarze 80% czasu jej trwania w przypadku pierwszej powtórki, 60% w przypadku drugiej powtórki oraz 40% w przypadku trzeciej i dalszych powtórek. Wymiar czasu trwania audycji zwiększa się o 5% dla audycji wytworzonych w roku kalendarzowym, w którym nastąpiła powtórka.
3.
Z czasu trwania audycji radiowych producenta krajowego wyłącza się czas trwania zawartych w tych audycjach utworów muzycznych, które są wykonywane w języku obcym, chyba że co najmniej jedna osoba spośród głównego wykonawcy utworu, kompozytora lub autora tekstu jest obywatelem polskim.
1.
Udział audycji wytworzonych przez producentów krajowych w rocznym czasie nadawania programu nadawca rozlicza w okresie roku kalendarzowego.
2.
W przypadku nadawania programu przez niepełny rok kalendarzowy okres rozliczenia ulega odpowiedniemu skróceniu.
Nadawca prowadzi i przechowuje ewidencję czasu trwania audycji wytworzonych przez producentów krajowych, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w przepisach § 1-5 przez okres 1 roku od zakończenia roku kalendarzowego objętego rozliczeniem.
1.
Udział procentowy audycji wytworzonych przez producentów krajowych, określony w § 4 ust. 1 lit. b), c) i d), w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a), b) i c), ulega zmniejszeniu o 10% w pierwszym pełnym roku kalendarzowym działalności nadawcy i o 5% w drugim roku.
2.
Udział procentowy audycji wytworzonych przez producentów krajowych, określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c), ulega zmniejszeniu o 5% w pierwszym i drugim pełnym roku kalendarzowym działalności nadawcy.
3.
Audycje wytworzone przed wejściem w życie rozporządzenia uznaje się za wytworzone przez producenta krajowego, jeżeli siedziba producenta lub co najmniej jednego podmiotu uczestniczącego w koprodukcji audycji znajdowała się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.