Minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.902

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Na podstawie art. 32 ust. 3 i 31 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na okres 10 lat;
2)
szczegółowy sposób ustalania poziomu, o którym mowa w pkt 1;
3)
wyłączenia z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
gaz ziemny - gaz ziemny w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899, 1948 i 1986);
2)
import - import gazu ziemnego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem przywozu gazu ziemnego z Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)
nabycie wewnątrzwspólnotowe - nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz przywóz gazu ziemnego z Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4)
źródło - dla gazu ziemnego dostarczanego:
a)
za pomocą sieci gazowej - punkt wejścia do systemu gazowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na połączeniu z systemem gazowym innego państwa, przy czym punkty wejścia na połączeniach z systemami gazowymi państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym traktuje się jak jedno źródło,
b)
w sposób inny niż za pomocą sieci gazowej - państwo, z którego gaz ziemny został wysłany w celu przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez dokonania zmian statusu prawnego tego gazu,
c)
drogą morską w stanie skroplonym - państwo miejsca załadunku skroplonego gazu ziemnego.
1. 
Minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy ustala się poprzez maksymalny udział gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne z jednego źródła w danym roku kalendarzowym, który nie może być wyższy niż:
1)
70% - w latach 2017-2022;
2)
33% - w latach 2023-2026.
2. 
Udział, o którym mowa w ust. 1, oznaczony symbolem "U" i wyrażony w procentach, oblicza się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Iź - ilość gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne z jednego źródła w danym roku kalendarzowym, w [MWh],

Ic - całkowitą ilość gazu ziemnego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne w danym roku kalendarzowym, w [MWh],

Nwc - całkowitą ilość gazu ziemnego nabytego wewnątrzwspólnotowo przez przedsiębiorstwo energetyczne w danym roku kalendarzowym, w [MWh],

Wkc - całkowitą ilość gazu ziemnego wydobytego przez przedsiębiorstwo energetyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym, w [MWh],

Wc - całkowitą ilość gazu ziemnego wywiezionego przez przedsiębiorstwo energetyczne z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w danym roku kalendarzowym, w [MWh], w ilości nie wyższej niż "Iź".

3. 
W przypadku gdy suma całkowitych ilości gazu ziemnego, oznaczonych symbolem "Ic", "Nwc" oraz "Wkc", jest równa całkowitej ilości gazu ziemnego, oznaczonej symbolem "Wc", uznaje się, że minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy nie jest wyższy niż określony w ust. 1.
1. 
Z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy wyłącza się przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie gazu ziemnego:
1)
importowanego z wykorzystaniem terminalu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 i 2260);
2)
nabytego wewnątrzwspólnotowo z wykorzystaniem usługi polegającej na umownym przesyłaniu gazu ziemnego w kierunku przeciwnym do fizycznego przepływu gazu ziemnego w dwukierunkowych punktach wejścia do krajowego systemu gazowego na połączeniu z państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. 
Ilości gazu ziemnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w całkowitej ilości gazu ziemnego, oznaczonej odpowiednio symbolem "Ic" lub "Nwc", o której mowa w § 3 ust. 2.
1. 
W celu określenia minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy dla 2017 r. rokiem kalendarzowym, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. 
Ilości gazu ziemnego importowanego, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub wydobytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia mogą być uwzględnione w całkowitej ilości gazu ziemnego, oznaczonej odpowiednio symbolem "Ic", "Nwc" lub "Wkc", o której mowa w § 3 ust. 2, w celu określenia minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy dla 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy (Dz. U. poz. 1042), które utraciło moc z dniem 3 marca 2017 r. zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986).