[Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] - Art. 8f. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 8f. - [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  8f.  [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia]

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 8e, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).