[Odwołania do odrębnych przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia] - Art. 25. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Odwołania do odrębnych przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia] - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  25.  [Odwołania do odrębnych przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia]

Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł.