Art. 21. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.) w art. 87 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).