Art. 18. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  18. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).