Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2143

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

Na podstawie art. 129fb ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nawierzchnia stanowiska kontrolnego mobilnej stacji kontroli drogowej i wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej stanowi nawierzchnię twardą, wykonaną z masy bitumicznej, masy betonowej, płyt betonowych lub płyt kamienno-betonowych, o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie kontroli.
§  2. 
1.  Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej są wyposażone w:
1) urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców dokonujące pomiaru, wyświetlenia i zapisu siły hamowania oraz urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu bez podnoszenia osi, stanowiące element linii diagnostycznej;
2) dymomierz.
2.  Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej mogą być wyposażone w:
1) miernik nacisku na pedał hamulca;
2) miernik ciśnienia powietrza w pneumatycznych układach hamulcowych;
3) analizator spalin samochodowych;
4) przyrząd do pomiaru głębokości bieżnika opon;
5) urządzenie do połączenia z elektronicznym interfejsem pojazdu;
6) miernik poziomu dźwięku;
7) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;
8) inne niż wymienione w pkt 1-7 oraz ust. 1 przyrządy kontrolno-pomiarowe przeznaczone do oceny stanu technicznego pojazdu.
§  3.  Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej są wyposażone w oprogramowanie:
1) umożliwiające komunikację z urządzeniem rolkowym do kontroli działania hamulców dokonującym pomiaru, wyświetlenia i zapisu siły hamowania oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, o których mowa w § 2 ust. 2, posiadającymi funkcjonalność przesyłania danych;
2) pozwalające na odczyt, archiwizację i dokumentowanie wyników kontroli.
§  4.  Przyrządy kontrolno-pomiarowe, o których mowa w § 2, wykorzystywane do przeprowadzania szczegółowej drogowej kontroli technicznej posiadają oznakowanie w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) lub oznakowanie CE w rozumieniu art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.
§  5.  Przyrządy kontrolno-pomiarowe, o których mowa w § 2, wykorzystywane do przeprowadzania szczegółowej drogowej kontroli technicznej, podlegające wzorcowaniu lub prawnej kontroli metrologicznej, posiadają ważne świadectwo wzorcowania, ważną legalizację lub ważną decyzję zatwierdzenia typu.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2019 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).