Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych,... - Dz.U.2018.2310 - OpenLEX

Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2310

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479) zarządza się, co następuje:
Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dla opakowań:
1)
wielomateriałowych - są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
po środkach niebezpiecznych - są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

Poz.Rodzaj opakowania2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.
poziom [%]
odzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklingu
1wielomateriałowe4638484150445547605365597065
Poz.Rodzaj opakowania2026 r.2027 r.2028 r.2029 r.2030 r. i lata następne
poziom [%]
odzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklingu
1wielomateriałowe70667067706870697070

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

Poz.Rodzaj opakowania2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.
poziom [%]
odzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklingu
1tworzywo sztuczne4930513253345636593862406542
2aluminium
3stal, w tym blacha stalowa, oraz pozostałe metale
4papier i tektura
5szkło
6drewno
7wielomateriałowe
8pozostałe
Poz.Rodzaj opakowania2026 r.2027 r.2028 r.2029 r.2030 r. i lata następne
poziom [%]
odzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklinguodzyskurecyklingu
1tworzywo sztuczne67446946714873497550
2aluminium
3stal, w tym blacha stalowa, oraz pozostałe metale
4papier i tektura
5szkło
6drewno
7wielomateriałowe
8pozostałe
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).