Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1022 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych 2

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwaną dalej "minimalną wysokością sumy ubezpieczenia".
W celu określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:
1)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
2)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
3)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
4)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
5)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;
6)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
7)
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
8)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
9)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
10)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;
11)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;
12)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
13)
ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.
1. 
Przez roczny przychód z tytułu działalności wykonywanej przez:
1)
organizatora turystyki rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, w tym przychód, w którego uzyskaniu będą pośredniczyli agenci turystyczni - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych;
2)
przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych - deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
2. 
Roczny przychód w przypadku:
1)
połączenia przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów połączonych przedsiębiorców turystycznych;
2)
przejęcia przez przedsiębiorcę turystycznego prowadzącego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań innego przedsiębiorcy turystycznego wynikających z zawartych przez niego umów o udział w imprezie turystycznej lub umów o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów przedsiębiorcy turystycznego i deklarowanych przychodów wynikających z przejętych zobowiązań;
3)
korzystania przez przedsiębiorcę turystycznego z marki lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy turystycznego stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów tych przedsiębiorców turystycznych.
3. 
Roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia, nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.
W przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2, minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej sumy ubezpieczenia.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;
2)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
3)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
4)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
5)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
6)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
7)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
8)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
9)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;
10)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
11)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;
12)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
13)
0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej lub w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
1)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 149 000 euro;
2)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro;
3)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
4)
7,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 28 000 euro;
5)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
6)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 4500 euro;
7)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
8)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
9)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
10)
3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
11)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
12)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
13)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie:
1)
powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
17,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 212 000 euro,
b)
15,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 75 000 euro,
c)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
d)
10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,
e)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
f)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
h)
7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,
i)
4,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 18 750 euro,
j)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,
k)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 10 500 euro,
l)
2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,
m)
1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1750 euro;
2)
powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:
a)
20,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 250 000 euro,
b)
18,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 90 000 euro,
c)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
d)
12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro,
e)
6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
f)
5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7500 euro,
g)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
h)
9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,
i)
4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 22 500 euro,
j)
6% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,
k)
3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro,
l)
2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,
m)
1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1900 euro.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 250 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 90 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 50 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 7500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:
1)
równowartość 125 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
2)
równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
3)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
4)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
5)
równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
6)
równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
7)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
8)
równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
9)
równowartość 11 250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
10)
równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
11)
równowartość 6250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
12)
równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
13)
równowartość 950 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.
Za przedpłaty, o których mowa w § 6 i § 7, uznaje się każdą wpłatę dokonaną przez podróżnego na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 8 i § 9, wyznaczana w drugim roku działalności gospodarczej nie może być niższa niż określona w roku poprzednim.
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorcy turystycznego, który na swój wniosek został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a następnie przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia ponownie uzyskał wpis do tego rejestru, nie może być niższa niż określona w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.
Minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 5-7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy ubezpieczenia.
Kwoty, o których mowa w § 5-9, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych została zawarta.
1. 
Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.
2. 
Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia na rzecz podróżnych zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 3

ZAŁĄCZNIK

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ - W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO

Lp.Nazwa polska
1Albania
2Andora
3Austria
4Belgia
5Bośnia i Hercegowina
6Bułgaria
7Chorwacja
8Czarnogóra
9Dania (z wyłączeniem Grenlandii)
10Estonia
11Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)
12Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
13Gibraltar
14Grecja
15Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)
16Irlandia
17Islandia
18Kosowo
19Liechtenstein
20Luksemburg
21Łotwa
22Macedonia
23Malta
24Mołdowa
25Monako
26Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
27Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)
28Portugalia
29Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)
30Rumunia
31San Marino
32Serbia
33Słowenia
34Szwajcaria
35Szwecja
36Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)
37Watykan
38Węgry
39Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)
40Włochy
41Wyspy Owcze
1 Obecnie działem administracji rządowej – instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str.1).
3 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2004), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).