Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
§  6. 
1.  Wartość wskaźnika, o którym mowa w § 2 pkt 4, oblicza się jako wyrażoną w euro sumę następujących elementów:
1) 40% części U do 100 użytkowników włącznie,
2) 25% części U powyżej 100 do 10 000 użytkowników włącznie,
3) 10% części U powyżej 10 000 do 100 000 użytkowników włącznie,
4) 5% części U powyżej 100 000 do 1 000 000 użytkowników włącznie,
5) 0,025% części U powyżej 1 000 000 użytkowników

- gdzie "U" oznacza całkowitą liczbę użytkowników, którzy korzystali z usługi dostępu do informacji o rachunku świadczonej przez danego dostawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy.

2.  W przypadku wnioskodawcy lub dostawcy, którzy nie świadczyli usługi dostępu do informacji o rachunku w okresie ostatnich 12 miesięcy, sumę, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o liczbę użytkowników przewidywaną przez wnioskodawcę lub przez dostawcę na potrzeby złożenia wniosku, o którym mowa w art. 117b ust. 3 ustawy; w przypadku nieokreślenia przewidywanej liczby użytkowników lub gdy wartość wskaźnika liczby użytkowników obliczona w oparciu o przewidywaną liczbę użytkowników jest niższa niż 50 000 euro, przyjmuje się, że wartość wskaźnika liczby użytkowników wynosi 50 000 euro.