Minimalna ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2004 r.
w sprawie minimalnej ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934) zarządza się, co następuje:
Określa się w załączniku do rozporządzenia minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką ma obowiązek wprowadzić do obrotu producent w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MINIMALNA ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH BIOKOMPONENTÓW, JAKĄ MA OBOWIĄZEK WPROWADZIĆ DO OBROTU PRODUCENT W PALIWACH CIEKŁYCH LUB BIOPALIWACH CIEKŁYCH W 2004 R.

Lp.BiokomponentyMinimalna ilość biokomponentów1)
1Ester w oleju napędowym0,11
2Bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym2) lub eterze etylo-tert-amylowym3)

a) do dnia 30 września 2004 r.

b) w okresie od dnia 1 października do dnia 31

grudnia 2004 r.

1,60

2,40

1) Minimalna ilość biokomponentów jest określona w ułamku objętościowym wyrażonym w procentach ogólnej ilości wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych.

2) Objętość bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-butylowym wynosi 47 %.

3) Objętość bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-amylowym wynosi 40 %.