§ 2. - Minimalna ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.