§ 1. - Minimalna ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.3.16

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2004 r.
§  1.
Określa się w załączniku do rozporządzenia minimalną ilość poszczególnych biokomponentów, jaką ma obowiązek wprowadzić do obrotu producent w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.