Art. 50a. - [Rejestr Upraw GMO] - Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.546 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  50a.  [Rejestr Upraw GMO]
1. 
Rejestr Upraw GMO prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci elektronicznej.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Rejestr Upraw GMO.
3. 
Rejestr Upraw GMO jest jawny, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 49e ust. 4 pkt 1 i 8.
4. 
Wgląd do Rejestru Upraw GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, która stanowi dochód budżetu państwa.