Art. 50. - [Rejestr Produktów GMO] - Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.546 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  50.  [Rejestr Produktów GMO]
1. 
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr Produktów GMO.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust 1, zawiera:
1)
wnioski o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z dokumentacją;
2)
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu lub zmianach tych zezwoleń;
3)
decyzje w sprawie zakazu lub ograniczenia obrotu handlowego produktem GMO wraz z uzasadnieniem;
4)
opinie Komisji;
5)
informacje o zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub dla środowiska i podjętych działaniach interwencyjnych, o których mowa w art. 45.
2a. 
Rejestr Produktów GMO prowadzi się w postaci elektronicznej.
3. 
Dane zawarte w Rejestrze Produktów GMO są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2.
4. 
Wgląd do Rejestru Produktów GMO jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.