Art. 40. - [Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska] - Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.546 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  40.  [Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska]
1. 
Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wnioski o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z dokumentacją;
2)
zgody na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska wraz z uzasadnieniami oraz informacje o cofnięciu i zmianie tej zgody;
3)
opinie Komisji;
4)
sprawozdania, o których mowa w art. 38 ust. 2.
2a. 
Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska prowadzi się w postaci elektronicznej.
3. 
Dane zawarte w Rejestrze Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska są jawne, z wyjątkiem informacji wyłączonych z udostępnienia zgodnie z art. 14a ust. 4 i ust. 7 pkt 2.
4. 
Wgląd do Rejestru Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska jest bezpłatny. Za sporządzanie odpisów i wyciągów jest pobierana opłata w wysokości 50 gr za stronę, stanowiąca dochód budżetu państwa.