Mieszkania chronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.305

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie mieszkań chronionych

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych;
2)
warunki kierowania i pobytu w mieszkaniach chronionych.
1.
Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.
2.
Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje:
1)
pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą";
2)
poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy;
3)
naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
a)
samoobsługi,
b)
samodzielności życiowej,
c)
rozwijania kontaktów społecznych,
d)
pełnienia ról społecznych;
4)
pomoc w:
a)
przemieszczaniu się,
b)
wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
c)
realizacji kontaktów społecznych,
d)
zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
e)
ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.
3.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, świadczone jest łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.
4.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3 i pkt 4 lit. c-e, świadczone jest w wymiarze umożliwiającym osiąganie celów, o których mowa w art. 53 ust. 2 ustawy.
5.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 2, zapewniają w szczególności:
1)
pracownik socjalny;
2)
psycholog;
3)
terapeuta;
4)
asystent osoby niepełnosprawnej;
5)
opiekun.
1.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
2.
Osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz osobom chorym, w uzasadnionych przypadkach, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym na czas nieokreślony.
3.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.
4.
Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, mają formę pisemną i dotyczą:
1)
celu pobytu;
2)
okresu pobytu;
3)
rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
4)
odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
5)
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym;
6)
zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.
1.
Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia mogą ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, dokonywanej co najmniej raz na 3 miesiące.
2.
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonują wspólnie pracownik socjalny, osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawiciel ustawowy i osoba odpowiedzialna za realizację programu usamodzielniania lub programu wspierania wyznaczona przez podmiot prowadzący mieszkanie chronione.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, wprowadzane są w drodze uzgodnień, które mają formę pisemną.
Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez niepubliczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej niedziałające na zlecenie i organizacje pożytku publicznego niedziałające na zlecenie, odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.
1.
W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów wsparcia, określonych w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy.
2.
Wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych w mieszkaniu chronionym uwzględnia podstawowe potrzeby i możliwości osób skierowanych, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12 m2.
3.
Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, ma kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.
4.
Wymiary pomieszczeń w mieszkaniu chronionym umożliwiają wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu.
Termin dostosowania warunków pobytu w mieszkaniach chronionych upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.