Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1553

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie mieszanek materiału siewnego 2

Na podstawie art. 57 ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatunkowy oraz typ użytkowania;
2) sposób postępowania przy sporządzaniu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych na cele paszowe;
3) wzór świadectwa mieszanki.
§  2. Mieszanki materiału siewnego dzieli się na mieszanki:
1) zbożowe, które są sporządzane z materiału siewnego różnych gatunków roślin zbożowych lub ich odmian;
2) pastewne, które są sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych lub ich odmian albo z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem materiału siewnego gatunków roślin innych niż rośliny pastewne, które zostały wymienione w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, zwanej dalej "ustawą";
3) inne niż pastewne, które są sporządzane z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych lub ich odmian albo z materiału siewnego gatunków roślin pastewnych z udziałem materiału siewnego gatunków roślin innych niż pastewne, w tym z gatunków, do których nie stosuje się przepisów ustawy;
4) warzywne, które są sporządzane z materiału siewnego odmian jednego gatunku roślin warzywnych.
§  3.
1. Mieszanki materiału siewnego sporządza się w sposób umożliwiający uzyskanie jednorodności partii materiału siewnego.
2. W mieszankach pastewnych, które są sporządzane z materiału siewnego różnych gatunków roślin lub ich odmian, udział każdego składnika wynosi nie mniej niż 4%, z wyjątkiem koniczyny białej i komonicy zwyczajnej oraz gatunków traw z rodzaju Agrostis spp., których udział wynosi nie mniej niż 2%.
3. W mieszankach innych niż pastewne łączny udział nasion gatunków roślin, do których nie stosuje się przepisów ustawy, wynosi nie więcej niż 10%.
§  4. Typ użytkowania mieszanki materiału siewnego określa sporządzający tę mieszankę, biorąc pod uwagę jej przeznaczenie oraz przeznaczenie odmian gatunków roślin uprawnych określone w krajowym rejestrze, w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie lub we wspólnotowym katalogu lub w odpowiednich rejestrach państw stowarzyszonych.
§  5.
1. Prowadzący obrót, przed przystąpieniem do sporządzania mieszanek pastewnych z przeznaczeniem na cele paszowe, opracowuje sposób ich sporządzania (technologię), który zawiera następujące informacje:
1) opis techniczny posiadanych urządzeń służących do:
a) sporządzania mieszanek,
b) przechowywania składników służących do sporządzania mieszanek, w tym pojemników albo silosów;
2) opis procesu technologicznego, który ma być zastosowany do sporządzania mieszanek;
3) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzanie mieszanek.
2. Prowadzący obrót informuje pisemnie wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce sporządzenia mieszanki pastewnej o zamiarze sporządzenia mieszanki pastewnej z przeznaczeniem na cele paszowe, podając:
1) procentowy udział poszczególnych składników w sporządzanej mieszance;
2) nazwę mieszanki, jeżeli zostanie ona umieszczona na etykiecie tej mieszanki.
3. Prowadzący obrót przechowuje opis sposobu sporządzania mieszanki pastewnej z przeznaczeniem na cele paszowe przez 2 lata, licząc od dnia jej sporządzenia wskazanego w świadectwie mieszanki.
§  6. Określa się wzór świadectwa mieszanki stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. UE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.);

4) decyzji Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne (Dz. Urz. WE L 116 z 22.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 133);

5) decyzji Komisji 2011/180/UE z dnia 23 marca 2011 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do warunków zezwalania na wprowadzanie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2011, str. 55).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego (Dz. U. Nr 41, poz. 263), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.