Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 5 - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  13. 
1. 
Warunek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
2. 
Warunek dołączenia do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2, uznaje się również za spełniony w odniesieniu do odpowiedniego zaświadczenia wydanego do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 5
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2013.247), które w zakresie dotyczącym określenia innego miejsca świadczenia oraz określenia przypadków, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunków i trybu dokonywania tego zwrotu traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.35).