Określenie innego miejsca świadczenia - Rozdział 2 - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Określenie innego miejsca świadczenia - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

Rozdział  2

Określenie innego miejsca świadczenia

§  3.  [Miejsce świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego]
1. 
W przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu:
1)
osób lub
2)
towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy

- miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

2. 
Przepis ust. 1 nie narusza przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
§  4.  [Usługi transportu międzynarodowego świadczone środkami transportu morskiego lub lotniczego dla bezpośredniej korzyści turysty]
W przypadku gdy nabywane usługi, o których mowa w art. 119 ust. 8 ustawy, są usługami transportu międzynarodowego świadczonymi środkami transportu morskiego lub lotniczego, usługi te dla opodatkowania stawką podatku od towarów i usług, zwanego dalej "podatkiem", w wysokości 0% usług turystyki uznaje się za usługi świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.