[Wniosek o zwrot podatku przysługujący Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz jej członkom] - § 7a. -... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

§ 7a. - [Wniosek o zwrot podatku przysługujący Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz jej członkom] - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.
§  7a.  [Wniosek o zwrot podatku przysługujący Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz jej członkom]
1. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Agencji oraz zwrot podatku członkom personelu Agencji jest dokonywany na wniosek składany przez Agencję do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się Agencja lub członkowie personelu Agencji, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe Agencji oraz do użytku osobistego członków personelu Agencji;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1, oraz wykazem towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
2)
uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku Agencji, oraz faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
4. 
Przepisy § 7 ust. 3a oraz ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
5. 
Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
6. 
W przypadku gdy członek personelu Agencji był zatrudniony krócej niż rok od podjęcia zatrudnienia w Agencji i otrzymał zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, kwotę tego zwrotu zwraca do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w Agencji.