Art. 5. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  5

Inne traktaty i ich interpretacja

1.
Wszystkie uprzednio zawarte traktaty, konwencje i uzgodnienia dotyczące norm szkolenia, wydawania świadectw i pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, obowiązujące między Stronami, nadal mają moc prawną w okresie ważności tych instrumentów, w odniesieniu do:
1.
członków załóg statków rybackich, do których konwencja nie ma zastosowania; oraz
2.
członków załóg statków rybackich, do których konwencja ma zastosowanie w sprawach, które nie zostały wyraźnie określone.
2.
Jednakże w zakresie, w jakim traktaty te, konwencje lub uzgodnienia stoją w sprzeczności z postanowieniami konwencji, Strony powinny dokonać przeglądu swoich zobowiązań na mocy tychże traktatów, konwencji i uzgodnień, w celu zagwarantowania, iż nie będzie istniała sprzeczność pomiędzy tymi zobowiązaniami a obowiązkami Stron wynikającymi z konwencji.
3.
Wszystkie sprawy, które nie są wyraźnie określone w konwencji podlegają prawodawstwu stron.