Art. 4. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  4

Przekazywanie informacji

Każda ze Stron konwencji przekaże Sekretarzowi Generalnemu następujące informacje:

1.
sprawozdanie na temat środków, jakie Strona podjęła, aby w pełni wprowadzić w życie postanowienia konwencji, obejmujące wzory świadectw wydawanych zgodnie z konwencją; oraz
2.
inne informacje, jakie określa lub zastrzega Prawidło 1/5.