Art. 14. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  14

Depozytariusz

1.
Konwencja zostanie złożona u Sekretarza Generalnego Organizacji (zwanego dalej "depozytariuszem").
2.
Depozytariusz:
1.
poinformuje Rządy wszystkich państw, które podpisały konwencję lub do niej przystąpiły:
1.1.
o każdym nowym podpisaniu lub złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia wraz z odpowiednią datą;
1.2.
o dacie wejścia w życie konwencji;
1.3.
o złożeniu wszelkich dokumentów wypowiedzenia konwencji wraz z datą ich otrzymania i datą wejścia wypowiedzenia w życie; oraz
2.
przekaże uwierzytelnione kopie konwencji Rządom wszystkich państw, które podpisały obecną konwencję lub do niej przystąpiły.
3.
Jeśli tylko konwencja wejdzie w życie, jej uwierzytelniona kopia zostanie przekazana przez depozytariusza Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu rejestracji i publikacji zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.