Art. 28. - Miary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.661 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1928 r.
Art.  28.

Wysokość opłat za legalizację narzędzi mierniczych określa Minister Przemysłu i Handlu; wysokość opłat za inne czynności urzędów miar ustala Dyrektor Głównego Urzędu Miar.

Wszelkie należności, przypadające urzędom miar za ich czynności, podlegają ściąganiu w drodze egzekucji administracyjnej.