Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1920 r.

DEKRET
w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Politechnice Warszawskiej.

Art.  1.

Począwszy od semestru letniego 1919 r. znosi się w Politechnice Warszawskiej urząd wykładających (nauczycieli), a tworzy się w to miejsce urzędy profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych, honorowych oraz docentów tymczasowych.

Art.  2.

Profesorom zwyczajnym będą przysługiwały na razie wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowych wykładających.

Art.  3.

Profesorom nadzwyczajnym będą przysługiwały te same prawa i obowiązki, co profesorom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego prawa wyboru na Dziekana Wydziału i Rektora Politechniki.

Art.  4.

Profesorom honorowym i decentom tymczasowym będzie przysługiwało tylko prawo wykładania i prowadzenia ćwiczeń.

Art.  5.

Profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych zamianuje Naczelnik Państwa na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  6.

Dotychczasowi wykładający, którzy nie będą mianowani profesorami, mogą pozostać w Politechnice Warszawskiej jeszcze przez cztery semestry, począwszy od semestru letniego 1919 r., w charakterze docentów tymczasowych.

Art.  7.

Pragmatyka służbowa określi bliżej prawa i obowiązki profesorów, w szczególności wynagrodzenie ich oraz czas służby.

Art.  8. 1

Dekret niniejszy dotyczy tylko mianowania pierwszego składu profesorów politechniki warszawskiej; do czasu nadania politechnice warszawskiej ostatecznego statutu dalsi profesorowie i docenci prywatni będą mianowani według przepisów, obowiązujących w innych politechnikach państwa.

Art.  9.

Przepisy wykonawcze do niniejszego dekretu wyda Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Dan w Warszawie, dnia 8 stycznia 1919 roku.

1 Art. 8 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 13 stycznia 1920 r. (Dz.U.20.5.25) zmieniającej nin. dekret z dniem 8 lutego 1920 r.