§ 2. - Metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych tego suszu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.241.2029

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2005 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu (Dz. U. Nr 69, poz. 628 i Nr 211, poz. 2149).