§ 2. - Metody pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badań parametrów jakościowych suszu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.69.628

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2004 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.