Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.376

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 2

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,
2)
sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
3)
wzory świadectw charakterystyki energetycznej

- budynku lub części budynku.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie ogrzewania - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku lub części budynku;
2)
systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku lub części budynku;
3)
systemie chłodzenia - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku lub części budynku;
4)
systemie wbudowanej instalacji oświetlenia - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku lub części budynku;
5)
prostym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii;
6)
złożonym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii;
7)
nieodnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji;
8)
odnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii;
9)
odnawialnym źródle energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
10)
energii końcowej - należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych;
11)
energii pomocniczej końcowej - należy przez to rozumieć część energii końcowej dostarczanej do budynku lub części budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych;
12)
energii użytkowej - należy przez to rozumieć:
a)
w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku - energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
b)
w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku - zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c)
w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej - energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;
13)
emisji - należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101);
14)
budynku produkcyjnym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.);
15)
budynku magazynowym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
16)
zyskach ciepła - należy przez to rozumieć ciepło:
a)
wytworzone wewnątrz budynku lub części budynku przez użytkowników oraz przez urządzenia niebędące częścią systemów technicznych,
b)
dostarczone przez promienie słoneczne do budynku lub części budynku;
17)
powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza - należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
1. 
Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa).
2. 
Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:
1)
na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej;
2)
zużycie:
a)
ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
b)
gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
c)
ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza;
3)
istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;
4)
w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną;
5)
nie są one wyposażone w system chłodzenia;
6)
gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem;
7)
jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
3. 
Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na faktycznie zużytej ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim.
2. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej:
1)
budynku - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
części budynku - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA NA STANDARDOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU

1.
Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
1.1.
Budynek lub część budynku dzieli się na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i chłodzone. Przestrzenie ogrzewane dzieli się na strefy ogrzewane, a przestrzenie chłodzone na strefy chłodzone.

Przestrzeń ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których działanie systemu ogrzewania umożliwia utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanych dalej "przepisami techniczno-budowlanymi". Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni ogrzewanej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy ogrzewane.

Przestrzeń nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, dla których nie określono wartości temperatury wewnętrznej.

Przestrzeń okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których utrzymanie temperatury wewnętrznej, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, jest zapewnione przez działanie systemu ogrzewania lub zyski ciepła.

Przestrzeń chłodzona jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których w okresie działania systemu chłodzenia jest utrzymywana temperatura wewnętrzna określona w budowlanej dokumentacji technicznej.

Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni chłodzonej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy chłodzone.

1.2.
Jeżeli w budynku lub części budynku występują procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń.
2.
Wyznaczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK i EU
2.1.
Charakterystykę energetyczną określają wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na:
1)
nieodnawialną energię pierwotną:

EP = Qp/Af kWh/(m2 · rok) (1)

2)
energię końcową:

EK=Qk/Af kWh/(m2 · rok) (2)

3)
energię użytkową:

EU=Qu/Af kWh/(m2 · rok) (3)

gdzie:

Qproczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznychkWh/rok
Qkroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
Quroczne zapotrzebowanie na energię użytkowąkWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
3.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp
3.1.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

3.1.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp wyznacza się według wzoru:

Qp = Qp,H + Cp,W + Qp,C + Qp,L kWh/rok (4)

Qp,Hroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qp,Wroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qp,Croczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qp,Lroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.1.2. Zależności podstawowe:

Qp,H = Qk,H · wH + Eel,pom,H · wel kWh/rok (5)

Qp,W = Qk,W · wW + Eel,pom,W · wel kWh/rok (6)

Qp,C = Qk,C · wC + Eel,pom,C · wel kWh/rok (7)

Qp,L = Qk,L · wel kWh/rok (8)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
wiwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie:

a) nośnika energii lub energii dla systemu ogrzewania (współczynnik wH),

-
b) nośnika energii lub energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (współczynnik wW),

c) nośnika energii lub energii dla systemu chłodzenia (współczynnik wC),

d) energii elektrycznej (współczynnik wel)

Eel,pom,Hroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,Wroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,Croczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.1.3. Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii.

Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). Jeżeli wartość wi wyznaczona w ten sposób jest mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,00.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wi określone w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi

Lp.Sposób zasilania budynku lub części budynku w energięRodzaj nośnika energii lub energiiwi
1Miejscowe wytwarzanie energii w budynkuOlej opałowy1,10
2Gaz ziemny
3Gaz płynny
4Węgiel kamienny
5Węgiel brunatny
6Energia słoneczna0,00
7Energia wiatrowa
8Energia geotermalna
9Biomasa0,20
10Biogaz0,50
11Ciepło sieciowe z kogeneracjiWęgiel kamienny lub gaz0,80
12Biomasa, biogaz0,15
13Ciepło sieciowe z ciepłowniWęgiel kamienny1,30
14Gaz lub olej opałowy1,20
15Sieć elektroenergetyczna systemowaEnergia elektryczna3,00
3.2.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne

3.2.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp wyznacza się według wzoru:

Qp = Qp,H + Qp,W + Qp,C + Qp,L kWh/rok (9)

gdzie:

Qp,Hroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qp,Wroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qp,Croczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qp,Lroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.2.2. Zależności podstawowe:

kWh/rok (10)

kWh/rok (11)

kWh/rok (12)

kWh/rok (13)

gdzie:

iliczba podsystemów w systemie ogrzewania zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
jliczba podsystemów w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
kliczba podsystemów w systemie chłodzenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
lliczba podsystemów w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Qk,L,lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
wH,iwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania-
ww,jwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej
wC,kwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia-
wel,iwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania-
wel,jwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej-
wel,kwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia-
wel,lwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia-
Eel,pom,H,iroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,W,jroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,C,kroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
4.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk
4.1.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

4.1.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk wyznacza się według wzoru:

Qk = Qk,H + Qk,W + Qk,C + Qk,L + Eel,pom kWh/rok (14)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
Eel,pomroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.1.2. System ogrzewania

4.1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H wyznacza się według wzoru:

Qk,H = QH,ndH,tot kWh/rok (15)

gdzie:

ηH,tot = ηH,g · ηH,e · ηH,d · ηH,s (16)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ηH,totśrednia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania-
ηH,gśrednia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła-
ηH,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej-
ηH,dśrednia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej-
ηH,sśrednia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania-

4.1.2.2. Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g

Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez producenta lub dostawcę źródła ciepła.

W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość ηΗ,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości ηΗ,g określone w tabeli 2.

Tabela 2. Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g

Lp.Rodzaj źródła ciepłaηΗ,g
1Kotły węglowe wyprodukowane:
a) przed 1980 r.,0,60
b) w latach 1980-2000,0,65
c) po 2000 r.0,82
2Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy:
a) do 100 kW,0,63
b) powyżej 100 kW0,70
3Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW0,65
4Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy:
a) do 100 kW,0,70
b) powyżej 100 kW do 600 kW0,75
5Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy:
a) do 100 kW,0,70
b) powyżej 100 kW do 600 kW0,85
6Kotły na biomasę (słoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwa, o mocy powyżej 600 kW0,85
7Kominki z zamkniętą komorą spalania0,70
8Piece kaflowe0,80
9Podgrzewacze elektryczne przepływowe0,94
10Podgrzewacze elektrotermiczne1,00
11Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe0,99
12Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe0,84
13Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania0,86
14Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,87
b) powyżej 50 do 120 kW,0,91
c) powyżej 120 do 1200 kW0,94
15Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,91
b) powyżej 50 do 120 kW,0,92
c) powyżej 120 do 1200 kW0,95
16Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,94
b) powyżej 50 do 120 kW,0,95
c) powyżej 120 do 1200 kW0,98
17Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,60
b) 35/28°C4,00
18Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,50
b) 35/28°C4,00
19Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,50
b) 35/28°C4,00
20Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji płaszczyznowego ogrzewania, sprężarkowe, napędzane elektrycznie4,00
21Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,2,60
b) 35/28°C3,00
22Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,30
b) 35/28°C1,40
23Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,30
b) 35/28°C1,40
24Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,40
b) 35/28°C1,60
25Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,40
b) 35/28°C1,60
26Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie3,00
27Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane gazem1,30
28Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, absorpcyjne, napędzane gazem1,30
29Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,98
b) powyżej 100 kW0,99
30Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,91
b) powyżej 100 do 300 kW,0,93
c) powyżej 300 kW0,95
W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej.

W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa.

4.1.2.3. Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηΗ,e wyznacza się według wzoru:

ηH,e = ηH,e' + 0,03 · X - 0,03 (17)

gdzie:

Xstosunek sumy mocy cieplnej grzejników usytuowanych przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejników w systemie ogrzewania, ustalany na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej (stosunek liczony dla grzejników płytowych oraz członowych; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że X jest równe 1,00)-
ηH,e'obliczeniowa średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej określona w tabeli 3-

Tabela 3. Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηΗ,e'

Lp.Rodzaj instalacji, grzejników i regulacjiηΗ,e'
1Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe
i promiennikowe z regulatorem:
a) proporcjonalnym P,0,91
b) proporcjonalno-całkującym PI0,94
2Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem:
a) proporcjonalnym P,0,88
b) proporcjonalno-całkująco-różniczkującym PID z optymalizacją0,91
3Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem:
a) dwustawnym,0,88
b) proporcjonalno-całkującym PI0,90
4Ogrzewanie piecowe lub z kominka0,70
5Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji:
a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej,0,77
b) automatycznej miejscowej,0,82
c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 2K,0,88
d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 1K,0,89
e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą0,93
6Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji:
a) centralnej bez regulacji miejscowej,0,76
b) centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P0,89
7Ogrzewanie wodne płaszczyznowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej, dla temperatury zasilania poniżej 30°C0,85

4.1.2.4. Średnią sezonową sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d wyznacza się według wzoru:

(18)

gdzie:

kWh/rok (19)

kWh/rok (20)

gdzie:

lzi = li + Δl m (21)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ΔQH,esezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepłakWh/rok
ΔQH,dsezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłakWh/rok
ηH,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej-
1zizastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłam
qlijednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła określona w tabeli 5W/m
tsGczas trwania sezonu ogrzewaniah
lirzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłam
Δldodatek do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 4m

Tabela 4. Wartości dodatku do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury Δl [m]

Zawory z kołnierzamiΔl

[m]

Średnica zewnętrzna

przewodu D ≤ 100 mm

Średnica zewnętrzna przewodu

D > 100 mm

Niezaizolowane cieplnie4,06,0
Zaizolowane cieplnie1,52,5

Tabela 5. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła qli [W/m]

Parametry

systemu

ogrzewania

Grubość

izolacji

termicznej

przewodów

qli

[W/m]

W przestrzeni nieogrzewanejW przestrzeni ogrzewanej
DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

90/70°C

stałe

niezaizolowane39,365,0106,8163,234,757,394,2144,0
1/2 wymaganej grubości izolacji*)20,127,738,852,417,824,434,246,2
Wymagana grubość izolacji*)10,112,612,112,18,911,110,710,7
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)7,68,18,18,16,77,17,17,1
90/70°C

regulowane

niezaizolowane24,340,166,0100,819,632,553,481,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)12,417,124,032,410,113,919,426,2
Wymagana grubość izolacji*)6,27,87,57,55,06,36,06,0
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)4,75,05,05,03,84,04,04,0
70/55°C

regulowane

niezaizolowane18,530,650,376,813,922,937,757,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)9,513,018,324,77,19,813,718,5
Wymagana grubość izolacji*)4,75,95,75,73,64,44,34,3
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)3,63,83,83,82,72,82,82,8
55/45°C

regulowane

niezaizolowane14,423,939,360,09,816,226,740,8
1/2 wymaganej grubości izolacji*)7,410,214,319,35,06,99,713,1
Wymagana grubość izolacji*)3,74,64,44,42,53,13,03,0
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)2,83,03,03,01,92,02,02,0
35/28°C

regulowane

niezaizolowane8,113,422,033,63,55,79,414,4
1/2 wymaganej grubości izolacji*)4,15,78,010,81,82,43,44,6
Wymagana grubość izolacji*)2,12,62,52,50,91,11,11,1
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)1,61,71,71,70,70,70,70,7
*) Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

**) DN - średnica nominalna przewodu [mm].

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (18), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d określone w tabeli 6.

Tabela 6. Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d

Lp.Rodzaj systemu ogrzewaniaηH,d
1Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)1,00
2Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego)1,00
3Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku:
a) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej,0,96
b) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej,0,90
c) z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej0,80
4Ogrzewanie powietrzne0,95

4.1.2.5. Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s wyznacza się według wzoru:

(22)

gdzie:

kWh/rok (23)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ΔQH,esezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepłakWh/rok
ΔQH,ssezonowe straty ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewaniakWh/rok
ΔQH,dsezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłakWh/rok
Vspojemność zasobnika ciepładm3
qsjednostkowa strata ciepła zasobnika ciepła określona w tabeli 7W/dm3
tsGczas trwania sezonu ogrzewaniah

Tabela 7. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepła qs [W/dm3]

Lokalizacja

zasobnika

ciepła

Pojemność

[dm3]

qs

[W/dm3]

Parametry systemu ogrzewania 70/55°C lub wyższeParametry systemu ogrzewania 55/45°C lub niższe
grubość izolacji termicznej
100 mm50 mm20 mm100 mm50 mm20 mm
W przestrzeni nieogrzewanej1000,891,42,70,50,81,6
2000,71,12,10,40,71,3
5000,50,81,60,30,51,0
10000,40,61,30,20,40,8
20000,30,51,00,20,30,6
W przestrzeni ogrzewanej1000,71,12,20,40,61,1
2000,60,91,70,30,40,9
5000,40,71,30,20,30,6
10000,30,51,00,20,30,5
20000,20,40,80,10,20,4

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (22), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s określone w tabeli 8.

Tabela 8. Wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s

Lp.Parametry systemu ogrzewaniaηH,s
1Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C
w przestrzeni:
a) ogrzewanej,0,93
b) nieogrzewanej0,90
2Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C
w przestrzeni:
a) ogrzewanej,0,95
b) nieogrzewanej0,93
3System ogrzewania bez zasobnika ciepła1,00

4.1.3. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.1.3.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W wyznacza się według wzoru:

Qk,W = QW,ndW,tot kWh/rok (24)

gdzie:

ηW,tot = ηW,g · ηW,s · ηW,d · ηW,e (25)

gdzie:

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ηW,totśrednia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej-
ηW,gśrednia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła-
ηW,sśrednia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej-
ηW,dśrednia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych-
ηW,eśrednia roczna sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0)-

4.1.3.2. Wyznaczanie średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηW,g

Wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczonej do źródła ciepła ηW,g przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez producenta lub dostawcę źródła ciepła.

W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość ηW,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości ηW,g określone w tabeli 9.

Tabela 9. Wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηW,g

Lp.Rodzaj źródła ciepłaηW,g
1Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem:
a) elektrycznym,0,85
b) płomieniem dyżurnym0,50
2Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej)0,40
3Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej)0,65
4Kotły niskotemperaturowe o mocy:
a) do 50 kW,0,83
b) powyżej 50 kW0,88
5Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy:
a) do 50 kW,0,85
b) powyżej 50 kW0,88
6Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)0,96
7Elektryczny podgrzewacz przepływowy0,99
8Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
9Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
10Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
11Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie2,60
12Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem1,20
13Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem1,20
14Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem1,30
15Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem1,30
16Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,98
b) powyżej 100 kW0,99
17Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,91
b) powyżej 100 kW0,93
18Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,97
b) powyżej 100 kW0,98
19Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,90
b) powyżej 100 kW0,91
W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej.

W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa.

4.1.3.3. Średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d wyznacza się według wzoru:

(26)

gdzie:

kWh/rok (27)

gdzie:

lzi = li + Δl m (28)

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,droczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejkWh/rok
lzizastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejm
qlijednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej określona w tabeli 10W/m
tsWliczba godzin w rokuh
lirzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejm
Δldodatek do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 11m

Tabela 10. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej qli [W/m]

Temperatura ciepłej wody użytkowej i rodzaj przepływuGrubość

izolacji

termicznej

przewodów

ql

[W/m]

W przestrzeni nieogrzewanejW przestrzeni ogrzewanej
DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

Przewody ciepłej wody użytkowej - przepływ zmienny 55°Cniezaizolowane24,933,247,768,414,919,928,641,0
1/2 wymaganej grubości izolacji*)5,78,813,520,73,45,38,112,4
wymagana grubość izolacji*)4,14,64,64,62,52,72,72,7
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)3,03,43,23,21,82,01,91,9
Przewody cyrkulacyjne - przepływ stały 55°Cniezaizolowane53,571,3102,5147,137,349,871,5102,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)12,318,929,044,68,613,220,231,1
wymagana grubość izolacji*)8,89,89,89,86,16,86,86,8
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)6,57,26,96,94,55,14,84,8
*) Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

**) DN - średnica nominalna przewodu [mm].

Tabela 11. Wartości dodatku do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury Δl [m]

Zawory z kołnierzamiΔl [m]
Średnica zewnętrzna

przewodu D ≤ 100 mm

Średnica zewnętrzna przewodu

D > 100 mm

Niezaizolowane cieplnie4,06,0
Zaizolowane cieplnie1,52,5

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (26), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d określone w tabeli 12.

Tabela 12. Wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d

Lp.Rodzaj systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejηW,d
1Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych
1.1Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru1,00
1.2Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym0,80
2Mieszkaniowe węzły cieplne
2.1Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego0,85
3Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych
3.1Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych0,60
4Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
4.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,60
b) powyżej 30 do 100,0,50
c) powyżej 1000,40
5Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
5.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,70
b) powyżej 30 do 100,0,60
c) powyżej 1000,50
6Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
6.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,80
b) powyżej 30 do 100,0,70
c) powyżej 1000,60

4.1.3.4. Średnią roczną sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s wyznacza się według wzoru:

(29)

gdzie:

kWh/rok (30)

gdzie:

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,droczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,sroczne straty ciepła w zasobnikach ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Vspojemność zasobnika ciepłej wody użytkowejdm3
qsjednostkowa strata ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej określona w tabeli 13W/dm3
tsWliczba godzin w rokuh

Tabela 13. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej qS [W/dm3]

Lokalizacja zasobnika ciepłej wody użytkowejPojemność

zasobnika

ciepłej

wody

użytkowej

[dm3]

qs

[W/dm3]

Rodzaj zasobnika ciepłej wody użytkowej
pośrednio podgrzewane, biwalentne zasobniki solarne, zasobniki elektryczne całodobowezasobniki elektryczne usytuowane w miejscu poboru ciepłej wody użytkowejzasobniki

gazowe

grubość izolacji termicznej
100 mm50 mm20 mm
W przestrzeni250,681,132,042,803,13
nieogrzewanej500,540,861,582,803,07
1000,430,651,232,803,02
2000,340,490,95-2,96
5000,250,340,68-2,89
10000,200,260,53-2,84
15000,180,220,46-2,81
20000,160,200,41-2,78
W przestrzeni250,550,921,662,282,55
ogrzewanej500,440,701,292,282,50
1000,350,531,002,282,46
2000,280,400,78-2,41
5000,210,280,56-2,35
10000,170,210,43-2,31
15000,140,180,37-2,28
20000,130,160,33-2,27

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (29), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s określone w tabeli 14.

Tabela 14. Wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s

Lp.Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej

wody użytkowej

ηW,s
1Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany:
a) przed 1995 r.,0,60
b) w latach 1995-2000,0,65
c) w latach 2001-2005,0,80
d) po 2005 r.0,85
2System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej1,00

4.1.4. System chłodzenia

4.1.4.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Qk,C wyznacza się według wzoru:

Qk,C = QC,ndC,tot kWh/rok (31)

gdzie:

ηC,tot = SEER · ηC,s · ηC,d · ηC,e (32)

gdzie:

QC,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzeniakWh/rok
ηC,totśrednia sezonowa sprawność całkowita systemu chłodzenia-
SEERśredni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu
ηC,sśrednia sezonowa sprawność akumulacji chłodu w elementach pojemnościowych systemu chłodzenia-
ηC,dśrednia sezonowa sprawność przesyłu chłodu ze źródła chłodu do przestrzeni chłodzonej-
ηC,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w przestrzeni chłodzonej-

4.1.4.2. Średni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu SEER wyznacza się według wzoru:

(33)

gdzie:

SEERrefreferencyjny średni współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu-
ciwspółczynnik korekcyjny w zależności od systemu chłodzenia określony w tabeli 16-

gdzie:

Jako wartość SEERref dla agregatów do schładzania cieczy przyjmuje się wartość średniego europejskiego współczynnika efektywności chłodzenia (ESEER) na podstawie specyfikacji technicznej wyrobu, a w przypadku braku takich danych - zgodnie z tabelą 15 albo wytycznymi Eurovent.

Wartość SEERref dla systemów chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza wyznacza się według wzoru:

SEERref = 1,25· EERref (34)

gdzie:

EERrefwskaźnik efektywności EER w warunkach referencyjnych parametrów powietrza:

a) powietrze wlotowe do chłodnicy: 27/19°C WB (WB - temperatura powietrza według wskazań termometru mokrego),

b) powietrze wlotowe do skraplacza: 35°C

- określany na podstawie specyfikacji technicznej wyrobu, a w przypadku braku takich danych - zgodnie z wytycznymi Eurovent

-

W przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości SEERref dla systemów chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza w sposób wskazany powyżej, przyjmuje się wartości SEERref określone w tabeli 15.

Tabela 15. Wartości referencyjnego średniego współczynnika efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu SEERref

Lp.Rodzaj systemu chłodzeniaSEERref
1Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem *)
1.1Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,3,8
b) R410A,4,0
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,6
1.2Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,3,1
b) R134A,3,5
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,0
1.3Sprężarki inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.22,8
2Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym cieczą**)
2.1Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,5,0
b) R410A,5,6
c) innym niż wymienione w lit. a i b4,7
2.2Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,4,5
b) R134A,5,4
c) innym niż wymienione w lit. a i b4,2
2.3Sprężarki inne niż wymienione w lp. 2.1 i 2.23,9
3Systemy chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza
3.1Klimatyzator (split lub monoblok o wydajności chłodniczej < 12 kW) z czynnikiem:
a) R407C,3,3
b) R410A,3,9
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,0
3.2System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF)4,1
3.3Agregat skraplający z chłodnicą w centrali o wydajności chłodniczej ≥ 12 kW z czynnikiem:
a) R407C,3,0
b) R410A,3,4
c) innym niż wymienione w lit. a i b2,8
3.4Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roof top") z czynnikiem:
a) R4