Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.376

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 2

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,
2)
sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,
3)
wzory świadectw charakterystyki energetycznej

- budynku lub części budynku.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
systemie ogrzewania - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń w budynku lub części budynku;
2)
systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku lub części budynku;
3)
systemie chłodzenia - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby chłodzenia pomieszczeń w budynku lub części budynku;
4)
systemie wbudowanej instalacji oświetlenia - należy przez to rozumieć system techniczny zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia pomieszczeń w budynku lub części budynku;
5)
prostym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika energii lub energii;
6)
złożonym systemie technicznym - należy przez to rozumieć system techniczny wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj źródła energii;
7)
nieodnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię zawartą w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji;
8)
odnawialnej energii pierwotnej - należy przez to rozumieć energię uzyskaną z odnawialnego źródła energii;
9)
odnawialnym źródle energii - należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
10)
energii końcowej - należy przez to rozumieć energię dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych;
11)
energii pomocniczej końcowej - należy przez to rozumieć część energii końcowej dostarczanej do budynku lub części budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych;
12)
energii użytkowej - należy przez to rozumieć:
a)
w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku - energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,
b)
w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku - zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
c)
w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej - energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;
13)
emisji - należy przez to rozumieć emisję, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101);
14)
budynku produkcyjnym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1251 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.);
15)
budynku magazynowym - należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w klasie 1252 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
16)
zyskach ciepła - należy przez to rozumieć ciepło:
a)
wytworzone wewnątrz budynku lub części budynku przez użytkowników oraz przez urządzenia niebędące częścią systemów technicznych,
b)
dostarczone przez promienie słoneczne do budynku lub części budynku;
17)
powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza - należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
1. 
Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa).
2. 
Charakterystykę energetyczną istniejącego budynku lub części budynku można wyznaczać metodą zużyciową, jeżeli:
1)
na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej;
2)
zużycie:
a)
ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,
b)
gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,
c)
ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza;
3)
istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;
4)
w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną;
5)
nie są one wyposażone w system chłodzenia;
6)
gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem;
7)
jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.
3. 
Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na faktycznie zużytej ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w języku polskim.
2. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej:
1)
budynku - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
części budynku - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA NA STANDARDOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB CZĘŚCI BUDYNKU

1.
Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
1.1.
Budynek lub część budynku dzieli się na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i chłodzone. Przestrzenie ogrzewane dzieli się na strefy ogrzewane, a przestrzenie chłodzone na strefy chłodzone.

Przestrzeń ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których działanie systemu ogrzewania umożliwia utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanych dalej "przepisami techniczno-budowlanymi". Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni ogrzewanej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy ogrzewane.

Przestrzeń nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, dla których nie określono wartości temperatury wewnętrznej.

Przestrzeń okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których utrzymanie temperatury wewnętrznej, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, jest zapewnione przez działanie systemu ogrzewania lub zyski ciepła.

Przestrzeń chłodzona jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku lub części budynku, w których w okresie działania systemu chłodzenia jest utrzymywana temperatura wewnętrzna określona w budowlanej dokumentacji technicznej.

Jeżeli w przyległych pomieszczeniach w przestrzeni chłodzonej temperatura wewnętrzna różni się o więcej niż 4 K lub te pomieszczenia mają różne przeznaczenie, lub te pomieszczenia są obsługiwane przez różne systemy techniczne, dokonuje się podziału tej przestrzeni na strefy chłodzone.

1.2.
Jeżeli w budynku lub części budynku występują procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię przez instalacje obsługujące te procesy. Zyski ciepła od tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń.
2.
Wyznaczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK i EU
2.1.
Charakterystykę energetyczną określają wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na:
1)
nieodnawialną energię pierwotną:

EP = Qp/Af kWh/(m2 · rok) (1)

2)
energię końcową:

EK=Qk/Af kWh/(m2 · rok) (2)

3)
energię użytkową:

EU=Qu/Af kWh/(m2 · rok) (3)

gdzie:

Qproczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznychkWh/rok
Qkroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
Quroczne zapotrzebowanie na energię użytkowąkWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
3.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp
3.1.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

3.1.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp wyznacza się według wzoru:

Qp = Qp,H + Cp,W + Qp,C + Qp,L kWh/rok (4)

Qp,Hroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qp,Wroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qp,Croczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qp,Lroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.1.2. Zależności podstawowe:

Qp,H = Qk,H · wH + Eel,pom,H · wel kWh/rok (5)

Qp,W = Qk,W · wW + Eel,pom,W · wel kWh/rok (6)

Qp,C = Qk,C · wC + Eel,pom,C · wel kWh/rok (7)

Qp,L = Qk,L · wel kWh/rok (8)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
wiwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie:

a) nośnika energii lub energii dla systemu ogrzewania (współczynnik wH),

-
b) nośnika energii lub energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (współczynnik wW),

c) nośnika energii lub energii dla systemu chłodzenia (współczynnik wC),

d) energii elektrycznej (współczynnik wel)

Eel,pom,Hroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,Wroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,Croczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.1.3. Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość wi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166). Jeżeli wartość wi wyznaczona w ten sposób jest mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,00.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wi określone w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych wi

Lp.Sposób zasilania budynku lub części budynku w energięRodzaj nośnika energii lub energiiwi
1Miejscowe wytwarzanie energii w budynkuOlej opałowy1,10
2Gaz ziemny
3Gaz płynny
4Węgiel kamienny
5Węgiel brunatny
6Energia słoneczna0,00
7Energia wiatrowa
8Energia geotermalna
9Biomasa0,20
10Biogaz0,50
11Ciepło sieciowe z kogeneracjiWęgiel kamienny lub gaz0,80
12Biomasa, biogaz0,15
13Ciepło sieciowe z ciepłowniWęgiel kamienny1,30
14Gaz lub olej opałowy1,20
15Sieć elektroenergetyczna systemowaEnergia elektryczna2,50
3.2.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne

3.2.1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp wyznacza się według wzoru:

Qp = Qp,H + Qp,W + Qp,C + Qp,L kWh/rok (9)

gdzie:

Qp,Hroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qp,Wroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qp,Croczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qp,Lroczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

3.2.2. Zależności podstawowe:

kWh/rok (10)

kWh/rok (11)

kWh/rok (12)

kWh/rok (13)

gdzie:

iliczba podsystemów w systemie ogrzewania zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
jliczba podsystemów w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
kliczba podsystemów w systemie chłodzenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
lliczba podsystemów w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia zasilanych różnymi rodzajami nośnika energii lub energii-
Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Qk,L,lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
wH,iwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania-
ww,jwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej
wC,kwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia-
wel,iwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania-
wel,jwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej-
wel,kwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia-
wel,lwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej, właściwy dla rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia-
Eel,pom,H,iroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,W,jroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,C,kroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
4.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk
4.1.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

4.1.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk wyznacza się według wzoru:

Qk = Qk,H + Qk,W + Qk,C + Qk,L + Eel,pom kWh/rok (14)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
Eel,pomroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.1.2. System ogrzewania

4.1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H wyznacza się według wzoru:

Qk,H = QH,ndH,tot kWh/rok (15)

gdzie:

ηH,tot = ηH,g · ηH,e · ηH,d · ηH,s (16)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ηH,totśrednia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania-
ηH,gśrednia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła-
ηH,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej-
ηH,dśrednia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej-
ηH,sśrednia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania-

4.1.2.2. Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g

Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez producenta lub dostawcę źródła ciepła.

W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość ηΗ,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości ηΗ,g określone w tabeli 2.

Tabela 2. Wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηΗ,g

Lp.Rodzaj źródła ciepłaηΗ,g
1Kotły węglowe wyprodukowane:
a) przed 1980 r.,0,60
b) w latach 1980-2000,0,65
c) po 2000 r.0,82
2Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy:
a) do 100 kW,0,63
b) powyżej 100 kW0,70
3Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z obsługą ręczną, o mocy do 100 kW0,65
4Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy:
a) do 100 kW,0,70
b) powyżej 100 kW do 600 kW0,75
5Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, o mocy:
a) do 100 kW,0,70
b) powyżej 100 kW do 600 kW0,85
6Kotły na biomasę (słoma, drewno: polana, brykiety, pelety, zrębki), automatyczne, z mechanicznym podawaniem paliwa, o mocy powyżej 600 kW0,85
7Kominki z zamkniętą komorą spalania0,70
8Piece kaflowe0,80
9Podgrzewacze elektryczne przepływowe0,94
10Podgrzewacze elektrotermiczne1,00
11Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe0,99
12Piece olejowe lub gazowe pomieszczeniowe0,84
13Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania0,86
14Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,87
b) powyżej 50 do 120 kW,0,91
c) powyżej 120 do 1200 kW0,94
15Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,91
b) powyżej 50 do 120 kW,0,92
c) powyżej 120 do 1200 kW0,95
16Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy nominalnej:
a) do 50 kW,0,94
b) powyżej 50 do 120 kW,0,95
c) powyżej 120 do 1200 kW0,98
17Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,60
b) 35/28°C4,00
18Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,50
b) 35/28°C4,00
19Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,3,50
b) 35/28°C4,00
20Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/bezpośrednie skraplanie w instalacji płaszczyznowego ogrzewania, sprężarkowe, napędzane elektrycznie4,00
21Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie:
a) 55/45°C,2,60
b) 35/28°C3,00
22Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,30
b) 35/28°C1,40
23Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,30
b) 35/28°C1,40
24Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,40
b) 35/28°C1,60
25Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem:
a) 55/45°C,1,40
b) 35/28°C1,60
26Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane elektrycznie3,00
27Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, sprężarkowe, napędzane gazem1,30
28Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, absorpcyjne, napędzane gazem1,30
29Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,98
b) powyżej 100 kW0,99
30Węzeł ciepłowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,91
b) powyżej 100 do 300 kW,0,93
c) powyżej 300 kW0,95
W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej.

W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa.

4.1.2.3. Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηΗ,e wyznacza się według wzoru:

ηH,e = ηH,e' + 0,03 · X - 0,03 (17)

gdzie:

Xstosunek sumy mocy cieplnej grzejników usytuowanych przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej wszystkich grzejników w systemie ogrzewania, ustalany na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej (stosunek liczony dla grzejników płytowych oraz członowych; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że X jest równe 1,00)-
ηH,e'obliczeniowa średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej określona w tabeli 3-

Tabela 3. Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηΗ,e'

Lp.Rodzaj instalacji, grzejników i regulacjiηΗ,e'
1Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe
i promiennikowe z regulatorem:
a) proporcjonalnym P,0,91
b) proporcjonalno-całkującym PI0,94
2Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem:
a) proporcjonalnym P,0,88
b) proporcjonalno-całkująco-różniczkującym PID z optymalizacją0,91
3Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem:
a) dwustawnym,0,88
b) proporcjonalno-całkującym PI0,90
4Ogrzewanie piecowe lub z kominka0,70
5Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji:
a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej,0,77
b) automatycznej miejscowej,0,82
c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 2K,0,88
d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 1K,0,89
e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą0,93
6Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji:
a) centralnej bez regulacji miejscowej,0,76
b) centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P0,89
7Ogrzewanie wodne płaszczyznowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej, dla temperatury zasilania poniżej 30°C0,85

4.1.2.4. Średnią sezonową sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d wyznacza się według wzoru:

(18)

gdzie:

kWh/rok (19)

kWh/rok (20)

gdzie:

lzi = li + Δl m (21)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ΔQH,esezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepłakWh/rok
ΔQH,dsezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłakWh/rok
ηH,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej-
1zizastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłam
qlijednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła określona w tabeli 5W/m
tsGczas trwania sezonu ogrzewaniah
lirzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłam
Δldodatek do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 4m

Tabela 4. Wartości dodatku do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury Δl [m]

Zawory z kołnierzamiΔl

[m]

Średnica zewnętrzna

przewodu D ≤ 100 mm

Średnica zewnętrzna przewodu

D > 100 mm

Niezaizolowane cieplnie4,06,0
Zaizolowane cieplnie1,52,5

Tabela 5. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepła qli [W/m]

Parametry

systemu

ogrzewania

Grubość

izolacji

termicznej

przewodów

qli

[W/m]

W przestrzeni nieogrzewanejW przestrzeni ogrzewanej
DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

90/70°C

stałe

niezaizolowane39,365,0106,8163,234,757,394,2144,0
1/2 wymaganej grubości izolacji*)20,127,738,852,417,824,434,246,2
Wymagana grubość izolacji*)10,112,612,112,18,911,110,710,7
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)7,68,18,18,16,77,17,17,1
90/70°C

regulowane

niezaizolowane24,340,166,0100,819,632,553,481,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)12,417,124,032,410,113,919,426,2
Wymagana grubość izolacji*)6,27,87,57,55,06,36,06,0
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)4,75,05,05,03,84,04,04,0
70/55°C

regulowane

niezaizolowane18,530,650,376,813,922,937,757,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)9,513,018,324,77,19,813,718,5
Wymagana grubość izolacji*)4,75,95,75,73,64,44,34,3
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)3,63,83,83,82,72,82,82,8
55/45°C

regulowane

niezaizolowane14,423,939,360,09,816,226,740,8
1/2 wymaganej grubości izolacji*)7,410,214,319,35,06,99,713,1
Wymagana grubość izolacji*)3,74,64,44,42,53,13,03,0
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)2,83,03,03,01,92,02,02,0
35/28°C

regulowane

niezaizolowane8,113,422,033,63,55,79,414,4
1/2 wymaganej grubości izolacji*)4,15,78,010,81,82,43,44,6
Wymagana grubość izolacji*)2,12,62,52,50,91,11,11,1
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)1,61,71,71,70,70,70,70,7
*) Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

**) DN - średnica nominalna przewodu [mm].

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (18), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d określone w tabeli 6.

Tabela 6. Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej ηH,d

Lp.Rodzaj systemu ogrzewaniaηH,d
1Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)1,00
2Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego)1,00
3Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku:
a) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej,0,96
b) z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej,0,90
c) z niezaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej0,80
4Ogrzewanie powietrzne0,95

4.1.2.5. Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s wyznacza się według wzoru:

(22)

gdzie:

kWh/rok (23)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
ΔQH,esezonowe straty ciepła w systemie ogrzewania w wyniku niedoskonałej regulacji i przekazywania ciepłakWh/rok
ΔQH,ssezonowe straty ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewaniakWh/rok
ΔQH,dsezonowe straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłakWh/rok
Vspojemność zasobnika ciepładm3
qsjednostkowa strata ciepła zasobnika ciepła określona w tabeli 7W/dm3
tsGczas trwania sezonu ogrzewaniah

Tabela 7. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepła qs [W/dm3]

Lokalizacja

zasobnika

ciepła

Pojemność

[dm3]

qs

[W/dm3]

Parametry systemu ogrzewania 70/55°C lub wyższeParametry systemu ogrzewania 55/45°C lub niższe
grubość izolacji termicznej
100 mm50 mm20 mm100 mm50 mm20 mm
W przestrzeni nieogrzewanej1000,891,42,70,50,81,6
2000,71,12,10,40,71,3
5000,50,81,60,30,51,0
10000,40,61,30,20,40,8
20000,30,51,00,20,30,6
W przestrzeni ogrzewanej1000,71,12,20,40,61,1
2000,60,91,70,30,40,9
5000,40,71,30,20,30,6
10000,30,51,00,20,30,5
20000,20,40,80,10,20,4

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (22), przyjmuje się wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s określone w tabeli 8.

Tabela 8. Wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania ηΗ,s

Lp.Parametry systemu ogrzewaniaηH,s
1Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C
w przestrzeni:
a) ogrzewanej,0,93
b) nieogrzewanej0,90
2Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C
w przestrzeni:
a) ogrzewanej,0,95
b) nieogrzewanej0,93
3System ogrzewania bez zasobnika ciepła1,00

4.1.3. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.1.3.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W wyznacza się według wzoru:

Qk,W = QW,ndW,tot kWh/rok (24)

gdzie:

ηW,tot = ηW,g · ηW,s · ηW,d · ηW,e (25)

gdzie:

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ηW,totśrednia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej-
ηW,gśrednia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła-
ηW,sśrednia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej-
ηW,dśrednia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych-
ηW,eśrednia roczna sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0)-

4.1.3.2. Wyznaczanie średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηW,g

Wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczonej do źródła ciepła ηW,g przyjmuje się w oparciu o dane udostępnione przez producenta lub dostawcę źródła ciepła.

W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość ηW,g powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości ηW,g określone w tabeli 9.

Tabela 9. Wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła ηW,g

Lp.Rodzaj źródła ciepłaηW,g
1Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem:
a) elektrycznym,0,85
b) płomieniem dyżurnym0,50
2Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej)0,40
3Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej)0,65
4Kotły niskotemperaturowe o mocy:
a) do 50 kW,0,83
b) powyżej 50 kW0,88
5Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy:
a) do 50 kW,0,85
b) powyżej 50 kW0,88
6Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)0,96
7Elektryczny podgrzewacz przepływowy0,99
8Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
9Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
10Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie3,00
11Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie2,60
12Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem1,20
13Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem1,20
14Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem1,30
15Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem1,30
16Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,98
b) powyżej 100 kW0,99
17Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy, o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,91
b) powyżej 100 kW0,93
18Węzeł cieplny kompaktowy z obudową (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,97
b) powyżej 100 kW0,98
19Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej), o mocy nominalnej:
a) do 100 kW,0,90
b) powyżej 100 kW0,91
W przypadku pomp ciepła podano wartości współczynnika wydajności sezonowej.

W przypadku innych źródeł ciepła, z wyjątkiem zasilanych energią elektryczną, podano sprawność odniesioną do wartości opałowej paliwa.

4.1.3.3. Średnią roczną sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d wyznacza się według wzoru:

(26)

gdzie:

kWh/rok (27)

gdzie:

lzi = li + Δl m (28)

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,droczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejkWh/rok
lzizastępcza długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejm
qlijednostkowa strata ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej określona w tabeli 10W/m
tsWliczba godzin w rokuh
lirzeczywista długość i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejm
Δldodatek do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury określony w tabeli 11m

Tabela 10. Wartości jednostkowej straty ciepła i-tego odcinka instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowej qli [W/m]

Temperatura ciepłej wody użytkowej i rodzaj przepływuGrubość

izolacji

termicznej

przewodów

ql

[W/m]

W przestrzeni nieogrzewanejW przestrzeni ogrzewanej
DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

DN**)

10-15

DN**)

20-32

DN**)

40-65

DN**)

80-100

Przewody ciepłej wody użytkowej - przepływ zmienny 55°Cniezaizolowane24,933,247,768,414,919,928,641,0
1/2 wymaganej grubości izolacji*)5,78,813,520,73,45,38,112,4
wymagana grubość izolacji*)4,14,64,64,62,52,72,72,7
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)3,03,43,23,21,82,01,91,9
Przewody cyrkulacyjne - przepływ stały 55°Cniezaizolowane53,571,3102,5147,137,349,871,5102,6
1/2 wymaganej grubości izolacji*)12,318,929,044,68,613,220,231,1
wymagana grubość izolacji*)8,89,89,89,86,16,86,86,8
2-krotność wymaganej grubości izolacji*)6,57,26,96,94,55,14,84,8
*) Grubość izolacji odniesiona do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

**) DN - średnica nominalna przewodu [mm].

Tabela 11. Wartości dodatku do długości li ze względu na straty ciepła zainstalowanej armatury Δl [m]

Zawory z kołnierzamiΔl [m]
Średnica zewnętrzna

przewodu D ≤ 100 mm

Średnica zewnętrzna przewodu

D > 100 mm

Niezaizolowane cieplnie4,06,0
Zaizolowane cieplnie1,52,5

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (26), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d określone w tabeli 12.

Tabela 12. Wartości średniej rocznej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych ηW,d

Lp.Rodzaj systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejηW,d
1Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych
1.1Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru1,00
1.2Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym0,80
2Mieszkaniowe węzły cieplne
2.1Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego lokalu mieszkalnego bez obiegu cyrkulacyjnego0,85
3Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegów cyrkulacyjnych
3.1Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych0,60
4Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
4.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,60
b) powyżej 30 do 100,0,50
c) powyżej 1000,40
5Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
5.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,70
b) powyżej 30 do 100,0,60
c) powyżej 1000,50
6Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi
6.1Liczba punktów poboru ciepłej wody:
a) do 30,0,80
b) powyżej 30 do 100,0,70
c) powyżej 1000,60

4.1.3.4. Średnią roczną sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s wyznacza się według wzoru:

(29)

gdzie:

kWh/rok (30)

gdzie:

QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,droczne straty ciepła w instalacji przesyłu ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ΔQW,sroczne straty ciepła w zasobnikach ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Vspojemność zasobnika ciepłej wody użytkowejdm3
qsjednostkowa strata ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej określona w tabeli 13W/dm3
tsWliczba godzin w rokuh

Tabela 13. Wartości jednostkowej straty ciepła zasobnika ciepłej wody użytkowej qS [W/dm3]

Lokalizacja zasobnika ciepłej wody użytkowejPojemność

zasobnika

ciepłej

wody

użytkowej

[dm3]

qs

[W/dm3]

Rodzaj zasobnika ciepłej wody użytkowej
pośrednio podgrzewane, biwalentne zasobniki solarne, zasobniki elektryczne całodobowezasobniki elektryczne usytuowane w miejscu poboru ciepłej wody użytkowejzasobniki

gazowe

grubość izolacji termicznej
100 mm50 mm20 mm
W przestrzeni250,681,132,042,803,13
nieogrzewanej500,540,861,582,803,07
1000,430,651,232,803,02
2000,340,490,95-2,96
5000,250,340,68-2,89
10000,200,260,53-2,84
15000,180,220,46-2,81
20000,160,200,41-2,78
W przestrzeni250,550,921,662,282,55
ogrzewanej500,440,701,292,282,50
1000,350,531,002,282,46
2000,280,400,78-2,41
5000,210,280,56-2,35
10000,170,210,43-2,31
15000,140,180,37-2,28
20000,130,160,33-2,27

W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru (29), przyjmuje się wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s określone w tabeli 14.

Tabela 14. Wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej ηW,s

Lp.Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej

wody użytkowej

ηW,s
1Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany:
a) przed 1995 r.,0,60
b) w latach 1995-2000,0,65
c) w latach 2001-2005,0,80
d) po 2005 r.0,85
2System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej1,00

4.1.4. System chłodzenia

4.1.4.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Qk,C wyznacza się według wzoru:

Qk,C = QC,ndC,tot kWh/rok (31)

gdzie:

ηC,tot = SEER · ηC,s · ηC,d · ηC,e (32)

gdzie:

QC,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzeniakWh/rok
ηC,totśrednia sezonowa sprawność całkowita systemu chłodzenia-
SEERśredni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu
ηC,sśrednia sezonowa sprawność akumulacji chłodu w elementach pojemnościowych systemu chłodzenia-
ηC,dśrednia sezonowa sprawność przesyłu chłodu ze źródła chłodu do przestrzeni chłodzonej-
ηC,eśrednia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w przestrzeni chłodzonej-

4.1.4.2. Średni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu SEER wyznacza się według wzoru:

(33)

gdzie:

SEERrefreferencyjny średni współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu-
ciwspółczynnik korekcyjny w zależności od systemu chłodzenia określony w tabeli 16-

gdzie:

Jako wartość SEERref dla agregatów do schładzania cieczy przyjmuje się wartość średniego europejskiego współczynnika efektywności chłodzenia (ESEER) na podstawie specyfikacji technicznej wyrobu, a w przypadku braku takich danych - zgodnie z tabelą 15 albo wytycznymi Eurovent.

Wartość SEERref dla systemów chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza wyznacza się według wzoru:

SEERref = 1,25· EERref (34)

gdzie:

EERrefwskaźnik efektywności EER w warunkach referencyjnych parametrów powietrza:

a) powietrze wlotowe do chłodnicy: 27/19°C WB (WB - temperatura powietrza według wskazań termometru mokrego),

b) powietrze wlotowe do skraplacza: 35°C

- określany na podstawie specyfikacji technicznej wyrobu, a w przypadku braku takich danych - zgodnie z wytycznymi Eurovent

-

W przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości SEERref dla systemów chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza w sposób wskazany powyżej, przyjmuje się wartości SEERref określone w tabeli 15.

Tabela 15. Wartości referencyjnego średniego współczynnika efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu SEERref

Lp.Rodzaj systemu chłodzeniaSEERref
1Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem *)
1.1Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,3,8
b) R410A,4,0
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,6
1.2Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,3,1
b) R134A,3,5
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,0
1.3Sprężarki inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.22,8
2Agregaty do schładzania cieczy ze skraplaczem chłodzonym cieczą**)
2.1Sprężarki spiralne typu scroll z czynnikiem:
a) R407C,5,0
b) R410A,5,6
c) innym niż wymienione w lit. a i b4,7
2.2Sprężarki śrubowe z czynnikiem:
a) R407C,4,5
b) R134A,5,4
c) innym niż wymienione w lit. a i b4,2
2.3Sprężarki inne niż wymienione w lp. 2.1 i 2.23,9
3Systemy chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza
3.1Klimatyzator (split lub monoblok o wydajności chłodniczej < 12 kW) z czynnikiem:
a) R407C,3,3
b) R410A,3,9
c) innym niż wymienione w lit. a i b3,0
3.2System multisplit ze zmiennym przepływem czynnika (VRV, VRF)4,1
3.3Agregat skraplający z chłodnicą w centrali o wydajności chłodniczej ≥ 12 kW z czynnikiem:
a) R407C,3,0
b) R410A,3,4
c) innym niż wymienione w lit. a i b2,8
3.4Centrala klimatyzacyjna dachowa ("roof top") z czynnikiem:
a) R407C,3,2
b) R410A3,7
4Rewersyjna pompa ciepła typu solanka/woda z wymiennikiem gruntowym jako dolnym źródłem ciepła, wyposażona w funkcję chłodzenia pasywnego (tylko dla trybu chłodzenia)***)10,0
5Agregaty absorpcyjne (tylko dla trybu chłodzenia)****)0,8
*) Warunki referencyjne:

- po stronie parowacza: woda o temperaturze 12/7°C (wlot/wylot),

- po stronie skraplacza: temperatura powietrza otaczającego 35°C.

**) Warunki referencyjne:

- po stronie parowacza: woda o temperaturze 12/7°C (wlot/wylot),

- po stronie skraplacza: woda o temperaturze 30/35°C (wlot/wylot).

***) Podaną wartość należy stosować tylko w przypadku, gdy urządzenie to jest jedynym źródłem chłodu w przestrzeni chłodzonej.

***) Wartość SEERref odniesiona do ciepła jako nośnika energii napędowej.

W przypadkach innych niż określone w tabeli 15 wartość SEERref wyznacza się jako stosunek efektu chłodniczego pracy urządzenia (kWh lub MJ) do części energii napędowej zużytej na ten cel (kWh lub MJ), która nie służy w tym samym czasie do produkcji ciepła lub energii elektrycznej.

Tabela 16. Wartości współczynnika korekcyjnego w zależności od systemu chłodzenia ci

Lp.Rodzaj systemu chłodzeniaci
1Agregaty do schładzania cieczy
1.1Schładzanie cieczy do temperatury powyżej +10°C (belki chłodzące, klimakonwektory bez osuszania powietrza)+ 0,10
1.2Schładzanie roztworu glikolu zamiast wody- 0,03
1.3Elektroniczny zawór rozprężny*)+ 0,04
1.4Chłodzenie naturalne (free-cooling) z czynnikiem pośredniczącym z chłodnicą wentylatorową, współpracujące z agregatem chłodniczym - tylko w przypadku schładzania cieczy do temperatury powyżej +10°C+ 0,15
1.5Chłodzenie naturalne (free-cooling) z czynnikiem pośredniczącym z chłodzeniem pasywnym (wymiennik gruntowy), współpracujące z agregatem chłodniczym+ 0,30
1.6Nadążna regulacja wartości zadanej temperatury cieczy schładzanej w agregacie+ 0,07
1.7Skraplacz chłodzony cieczą z chłodnicą wentylatorową "suchą"- 0,20
1.8Skraplacz chłodzony cieczą z chłodnicą wentylatorową wyparną (wymiennik zraszany, obieg zamknięty)- 0,05
1.9Skraplacz chłodzony wodą schładzaną w chłodnicy wyparnej (obieg otwarty)0,00
2Agregaty do bezpośredniego schładzania powietrza z uwzględnieniem ich specyficznego wyposażenia technicznego
2.1Klimatyzatory ze skraplaczem chłodzonym wodą o temperaturze poniżej 35°C+ 0,15
2.2Elektroniczny zawór rozprężny*)+ 0,04
2.3Chłodzenie naturalne (free-cooling) bezpośrednie (powietrzem zewnętrznym, przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną)+ 0,50
2.4Klimatyzacja precyzyjna (close control)+ 0,03
*) Podaną wartość ci należy przyjmować tylko w przypadku, gdy wartości SEERref są określane na podstawie tabeli 15.

4.1.4.3. Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności akumulacji chłodu w elementach pojemnościowych systemu chłodzenia ηC,s

Ilości ciepła przenoszonego z przestrzeni chłodzonej do elementów pojemnościowych systemu chłodzenia zlokalizowanych wewnątrz przestrzeni chłodzonej należy wliczać do wewnętrznych strat ciepła.

Zyski ciepła elementów pojemnościowych w systemie chłodzenia należy obliczać w taki sam sposób jak straty ciepła elementów pojemnościowych w systemie ogrzewania (pkt 4.1.2.5) i w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej (pkt 4.1.3.4).

W przypadku braku takich danych, przyjmuje się wartości ηC,s określone w tabeli 17.

Tabela 17. Wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji chłodu w elementach pojemnościowych systemu chłodzenia ηC,s

Lp.Parametry zasobnika chłodu i jego usytuowanieηC,s
1Zasobnik chłodu w systemie chłodzenia o temperaturach zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 6 do 8°C:
a) wewnątrz przestrzeni chłodzonej,0,94
b) poza przestrzenią chłodzoną0,92
2Zasobnik chłodu w systemie chłodzenia o temperaturach zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 12 do 16°C:
a) wewnątrz przestrzeni chłodzonej,0,96
b) poza przestrzenią chłodzoną0,94
3System chłodzenia bez zasobnika chłodu1,00

4.1.4.4. Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności przesyłu chłodu ze źródła chłodu do przestrzeni chłodzonej ηC,d

Ilości ciepła przenoszonego z przestrzeni chłodzonej do instalacji przesyłania chłodu w systemie chłodzenia zlokalizowanej wewnątrz przestrzeni chłodzonej należy wliczać do wewnętrznych strat ciepła.

Zyski ciepła instalacji przesyłania chłodu w systemie chłodzenia należy obliczać w taki sam sposób jak straty ciepła elementów pojemnościowych w systemie ogrzewania (pkt 4.1.2.4) i w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej (pkt 4.1.3.3).

W przypadku braku takich danych, przyjmuje się wartości ηC,d określone w tabeli 18.

Tabela 18. Wartości średniej sezonowej sprawności przesyłu chłodu ze źródła chłodu do przestrzeni chłodzonej ηC,d

Lp.Rodzaj systemu chłodzeniaηC,d
1Chłodzenie bezpośrednie zdecentralizowane
1.1Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chłodzonym:
a) powietrzem,1,00
b) wodą1,00
1.2Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chłodzonym:
a) powietrzem,1,00
b) wodą1,00
1.3Klimatyzator rozdzielczy (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym:
a) powietrzem,0,98
b) wodą0,98
1.4System VRV i VRF0,95
2Chłodzenie bezpośrednie scentralizowane - jednoprzewodowa instalacja powietrzna0,90
3System chłodzenia z cieczą pośredniczącą:
a) układ prosty (bez podziału na obiegi), temperatury zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 6 do 8°C,0,92
b) układ z podziałem na obiegi pierwotny i wtórny, temperatury zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 6 do 8°C,0,96
c) układ zasilający klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki chłodzące, temperatury zasilania cieczy chłodzącej w przedziale od 12 do 16°C0,98

4.1.4.5. Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w przestrzeni chłodzonej ηC,e przyjmuje się na podstawie danych określonych w tabeli 19.

Tabela 19. Wartości średniej sezonowej sprawności regulacji i wykorzystania chłodu w przestrzeni chłodzonej ηC,e

Lp.Rodzaj instalacji i jej wyposażenieηC,e
1Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w zawory regulacyjne dwudrogowe zainstalowane przy chłodnicach powietrza:
a) regulacja skokowa,0,92
b) regulacja ciągła0,94
2Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w zawory regulacyjne trójdrogowe zainstalowane przy chłodnicach powietrza:
a) regulacja skokowa,0,94
b) regulacja ciągła0,96
3Instalacje hydrauliczne systemu chłodzenia wyposażone w zawory regulacyjne dwudrogowe z automatycznym równoważeniem ciśnień (typu PIBCV) zainstalowane przy chłodnicach powietrza oraz w elektronicznie sterowaną pompę:
a) regulacja skokowa,0,96
b) regulacja ciągła0,98

4.1.5. System wbudowanej instalacji oświetlenia

4.1.5.1. Zakres stosowania metody

Metody nie stosuje się do budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.1.5.2. Roczne zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku dla wbudowanej instalacji oświetlenia Qk,L wyznacza się według wzoru:

Qk,L = LENI· AL kWh/rok (35)

gdzie:

LENIliczbowy wskaźnik energii oświetlenia wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków - wymagania energetyczne dotyczące oświetleniakWh/(m2 · rok)
ALpowierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia równa powierzchni przyjętej do obliczenia wskaźnika LENIm2

4.1.6. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Eel,pom

4.1.6.1. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Eel,pom wyznacza się według wzoru:

Eel,pom = Eel,pom,H + Eel,pom,W + Eel,pom,C kWh/rok (36)

gdzie:

Eel,pom,Hroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,Wroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,Croczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok

4.1.6.2. System ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Eel,pom,H wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (37)

gdzie:

qel,H,izapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu i-tego urządzenia pomocniczego w systemie ogrzewania określone w tabeli 20W/m2
tel,iczas działania i-tego urządzenia pomocniczego w systemie ogrzewania w ciągu roku określony w tabeli 20h/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)m2

4.1.6.3. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Eel,pom,W wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (38)

gdzie:

qel,W,jzapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu j-tego urządzenia pomocniczego w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej określone w tabeli 20W/m2
tel,jczas działania j-tego urządzenia pomocniczego w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku określony w tabeli 20h/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)m2

4.1.6.4. System chłodzenia

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Eel,pom,C wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (39)

gdzie:

qel,C,kzapotrzebowanie na moc elektryczną do napędu k-tego urządzenia pomocniczego w systemie chłodzenia określone w tabeli 20W/m2
tel,kczas działania k-tego urządzenia pomocniczego w systemie chłodzenia w ciągu roku określony w tabeli 20h/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia chłodzona)m2

4.1.6.5. Wyznaczanie zapotrzebowania na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemach technicznych qel oraz czasu działania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych w ciągu roku tel

Czas działania urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej lub w systemie chłodzenia o ciągłym działaniu należy przyjmować jako:

- tel,i(j) = 8760 h, np. w przypadku wentylatorów wyciągowych (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub pomp cyrkulacyjnych w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, albo

- czas trwania okresu ogrzewania lub chłodniczego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, np. w przypadku pomp obiegowych.

Czas działania urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej lub w systemie chłodzenia o działaniu okresowym należy przyjmować na podstawie przyjętego sposobu działania tych urządzeń.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości czasu działania urządzeń pomocniczych w systemach technicznych tel określone w tabeli 20.

Wartości: qel,H,i, qel,W,j, qel,C,k należy obliczać na podstawie mocy zainstalowanych urządzeń pomocniczych, biorąc pod uwagę współczynniki korekcyjne uwzględniające strukturę sieci przewodów, jej zrównoważenie hydrauliczne i sposób sterowania.

W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości zapotrzebowania na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemach technicznych qel określone w tabeli 20.

Tabela 20. Wartości zapotrzebowania na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania, systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej i w systemie chłodzenia qel [W/m2] oraz wartości czasu działania urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej i w systemie chłodzenia tel [h/rok]

Lp.Rodzaj urządzenia pomocniczegoqel

[W/m2]

tel

[h/rok]

1Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania:
a) 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m2,0,305700
b) 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m20,154700
2Pompy obiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami podłogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w budynku o powierzchni Af do 250 m20,506700
3Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej:
a) o działaniu ciągłym w budynku o powierzchni Af do 250 m2,0,158760
b) o pracy przerywanej do 4 godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m2,0,047300
c) o pracy przerywanej do 8 godzin na dobę w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m20,045840
4Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af:
a) do 250 m2,0,25270
b) powyżej 250 m20,20580
5Pompa ładująca zasobnik ciepła w systemie ogrzewania w budynku o powierzchni Af:
a) do 250 m2,0,201500
b) powyżej 250 m20,041500
6Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku o powierzchni Af:
a) do 250 m2,1,40310
b) powyżej 250 m20,50410
7Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af:
a) do 250 m2,0,502520
b) powyżej 250 m20,153900
8Napęd pomocniczy pompy ciepła woda/woda w systemie:
a) ogrzewania,0,701600
b) przygotowania ciepłej wody użytkowej0,70400
9Napęd pomocniczy pompy ciepła glikol/woda w systemie:
a) ogrzewania,0,451600
b) przygotowania ciepłej wody użytkowej0,45400
10Regulacja węzła cieplnego obsługującego system ogrzewania i system przygotowania ciepłej wody użytkowej0,098760
11Pompy i regulacja instalacji solarnej w budynku o powierzchni Af:
a) do 500 m2,0,401530
b) powyżej 500 m20,301530
12Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność wymiany powietrza:
a) do 0,6 h-1,0,508760 · β*)
b) powyżej 0,6 h-11,308760 · β*)
13Wentylator w centrali wywiewnej, krotność wymiany powietrza:
a) do 0,6 h-1,0,408760 · β*)
b) powyżej 0,6 h-10,908760 · β*)°
14Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego2,408760 · β*)
*) β - udział czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu równy wykorzystaniu budynku w miesiącu, wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.2.
4.2.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne

4.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczoną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk wyznacza się według wzoru:

Qk = Qk,H + Qk,W + Qk,L + Qk,C + Eel,pom kWh/rok (40)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
Eel,pomroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.2.2. System ogrzewania

4.2.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (41)

gdzie:

Qk,H,i = Xi · QH,ndH,tot,i kWh/rok (42)

gdzie:

Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Xiudział w rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji zapewniany przez i-ty podsystem w systemie ogrzewania (suma udziałów jest równa 1)-
QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji*)kWh/rok
ηH,tot,iśrednia sezonowa sprawność całkowita i-tego podsystemu w systemie ogrzewania**)-
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 5.2.

**) Wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.2.

4.2.3. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.2.3.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (43)

gdzie:

Qk,W,j = Xj · QW,ndW,tot,j kWh/rok (44)

gdzie:

Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Xjudział w rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewniany przez j-ty podsystem w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej (suma udziałów jest równa 1)-
QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej*)kWh/rok
ηW,tot,jśrednia sezonowa sprawność całkowita j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej**)-
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 5.3.

**) Wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.3.1.

4.2.4. System chłodzenia

4.2.4.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia Qk,C wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (45)

gdzie:

Qk,C,k = Xk · QC,ndC,tot,k kWh/rok (46)

gdzie:

Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Xkudział w rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową do chłodzenia zapewniany przez k-ty podsystem w systemie chłodzenia (suma udziałów jest równa 1)-
QC,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia*)kWh/rok
ηC,tot,kśrednia sezonowa sprawność całkowita k-tego podsystemu w systemie chłodzenia**)-
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 5.4.

**) Wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.4.1.

4.2.5. System wbudowanej instalacji oświetlenia

4.2.5.1. Zakres stosowania metody

Metody nie stosuje się do budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

4.2.5.2. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia Qk,L wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (47)

gdzie:

Qk,L,l = Xl · Qk,L kWh/rok (48)

gdzie:

Qk,L,lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
Xludział w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia zapewniany przez l-ty podsystem w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia (suma udziałów jest równa 1)-
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.5.

4.2.6. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Eel,pom wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.6.

5.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową Qu w budynku lub części budynku
5.1.
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu wyznacza się według wzoru:

Qu = QH,nd + QW,nd + QC,nd kWh/rok (49)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
QC,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzeniakWh/rok
5.2.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji QH,nd

5.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji QH,nd wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (50)

gdzie:

QH,nd,sroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanejkWh/rok
sliczba stref ogrzewanych-

5.2.2. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej QH,nd,s wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (51)

gdzie:

QH,nd,s,n = QH,ht,s,n - ηH,gn,s,n · QH,gn,s,n kWh/mies. (52)

gdzie:

QH,nd,s,nzapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0)kWh/mies.
QH,ht,s,ncałkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu rokukWh/mies.
ηH,gn,s,nwspółczynnik wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-
QH,gn,s,ncałkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu rokukWh/mies.

5.2.3. Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku QH,ht,s,n wyznacza się według wzoru:

QH,ht,s,n = Qtr,s,n + Qve,s,n kWh/mies. (53)

gdzie:

Qtr,s,ncałkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym miesiącu rokukWh/mies.
Qve,s,ncałkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu rokukWh/mies.

5.2.3.1. Wyznaczanie całkowitej ilości ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym miesiącu roku Qtr,s,n

5.2.3.1.1. Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym miesiącu roku Qtr,s,n wyznacza się według wzoru:

Qtr,s,n = Htr,s · (θint,s,H - θe,n)· tM · 10-3 kWh/mies. (54)

gdzie:

Htr,s = Htr,ie + Htr,iue + Htr,ij + Htr,ig W/K (55)

gdzie:

Htr,scałkowity współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie dla strefy ogrzewanejW/K
θint,s,Hśrednia temperatura wewnętrzna w strefie ogrzewanej wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia*)°C
θe,nśrednia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego według danych klimatycznych z najbliższej stacji meteorologicznej względem lokalizacji budynku podawanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa°C
tMliczba godzin w miesiącuh
Htr,iewspółczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) wyznaczony zgodnie z podstawową metodą według Polskiej Normy dotyczącej instalacji ogrzewczych w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnegoW/K
Htr,iuewspółczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) przez przyległe przestrzenie nieogrzewane w budynku lub przyległym budynku (u) do otoczenia (e) wyznaczony zgodnie z podstawową metodą według Polskiej Normy dotyczącej instalacji ogrzewczych w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnegoW/K
Htr,igwspółczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do gruntu (g) wyznaczony zgodnie z podstawową metodą według Polskiej Normy dotyczącej instalacji ogrzewczych w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnegoW/K
Htr,ijwspółczynnik przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) do przyległej strefy ogrzewanej w budynku lub w przyległym budynku (j) wyznaczony zgodnie z podstawową metodą według Polskiej Normy dotyczącej instalacji ogrzewczych w budynkach - metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnegoW/K
*) Wartości temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach strefy ogrzewanej przyjmuje się zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2.3.1.2. Wyznaczanie współczynnika przenoszenia ciepła ze strefy ogrzewanej (i) bezpośrednio do środowiska zewnętrznego (e) Htr,ie

W przypadku zastosowania w budynku lub części budynku elementów specjalnych, takich jak: przestrzenie słoneczne nieklimatyzowane, elementy z izolacją transparentną, wentylowane ściany słoneczne oraz wentylowane elementy obudowy, wpływ takich elementów na wartość współczynnika Htr,ie należy wyznaczać według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

5.2.3.1.3. Wyznaczanie średniej miesięcznej temperatury wewnętrznej w przestrzeni nieogrzewanej z zyskami ciepła

Wartość średniej miesięcznej temperatury wewnętrznej w przestrzeni nieogrzewanej z zyskami ciepła należy obliczać z bilansu strat i zysków ciepła, przy założeniu że współczynnik wykorzystania zysków ciepła jest równy 1.

W celu określenia, czy przestrzeń okresowo ogrzewana, w tym klatka schodowa, w n-tym miesiącu roku jest przestrzenią ogrzewaną albo przestrzenią nieogrzewaną, należy obliczyć w podany wyżej sposób średnią miesięczną temperaturę wewnętrzną w tej przestrzeni, przy czym:

1) jeżeli obliczona średnia miesięczna temperatura wewnętrzna jest niższa od temperatury określonej w przepisach techniczno-budowlanych, ta przestrzeń jest w n-tym miesiącu roku przestrzenią ogrzewaną;

2) jeżeli obliczona średnia miesięczna temperatura wewnętrzna jest równa albo wyższa od temperatury określonej w przepisach techniczno-budowlanych, ta przestrzeń jest w n-tym miesiącu roku przestrzenią nieogrzewaną.

5.2.3.2. Wyznaczanie całkowitej ilości ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu roku Qve,s,n

Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu roku Qve,s,n wyznacza się według wzoru:

Qve,s,n = Hve,s · (θint,s,H - θe,n) · tM · 10-3 kWh/mies. (56)

gdzie:

W/K (57)

gdzie:

Hve,swspółczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację ze strefy ogrzewanejW/K
θint,s,Hśrednia temperatura wewnętrzna w strefie ogrzewanej wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia*)°C
θe,nśrednia miesięczna temperatura powietrza zewnętrznego według danych klimatycznych z najbliższej stacji meteorologicznej względem lokalizacji budynku podawanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa°C
tMliczba godzin w miesiącuh
ρa · capojemność cieplna powietrza (jest równa 1200)J/(m3 · K)
bve,kCzynnik korekty temperatury dla strumienia powietrza zewnętrznego k**)-
Vve,k,nuśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej**)m3/s
kidentyfikator strumienia powietrza zewnętrznego:

k = 1 - w przypadku podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku lub części budynku,

k = 2 - w przypadku dodatkowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku lub części budynku, zależnego od rodzaju wentylacji i szczelności budynku,

k = 3 - w przypadku podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie, kiedy budynek lub część budynku nie są użytkowane,

k = 4 - w przypadku dodatkowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie, kiedy budynek lub część budynku nie są użytkowane, zależnego od rodzaju wentylacji i szczelności budynku

*) Wartości temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach strefy ogrzewanej przyjmuje się zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

**) Wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.1 albo według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

5.2.4. Całkowite zyski ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu roku QH,gn,s,n wyznacza się według wzoru:

QH,gn,s,n = Qsol,H + Qint,H kWh/mies. (58)

gdzie:

Qsol,Hmiesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez okna, drzwi balkonowe lub powierzchnie oszklonekWh/mies.
Qint,Hmiesięczne wewnętrzne zyski ciepłakWh/mies.

5.2.4.1. Miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez okna, drzwi balkonowe lub powierzchnie oszklone Qsol,H wyznacza się według wzoru:

kWh/mies. (59)

gdzie:

Ciudział pola powierzchni oszklenia do całkowitego pola powierzchni okna (wartość średnia jest równa 0,7)-
Aipole powierzchni okna, drzwi balkonowych lub powierzchni oszklonej w świetle otworu w przegrodziem2
Iienergia promieniowania słonecznego padająca w danym miesiącu na płaszczyznę, w której jest usytuowane okno, drzwi balkonowe lub powierzchnia oszklona, według danych klimatycznych z najbliższej stacji meteorologicznej względem lokalizacji budynku podawanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwakWh/(m2 · mies.)
Fsh,glczynnik redukcyjny ze względu na zacienienie dla ruchomych urządzeń zacieniających wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-
Fshczynnik redukcyjny ze względu na zacienienie od przegród zewnętrznych wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-
gglcałkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego dla przezroczystej części okna, drzwi balkonowych lub powierzchni oszklonej wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-

Miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez specjalne elementy obudowy budynku, takie jak elementy z izolacją transparentną, wentylowane ściany słoneczne, wentylowane elementy obudowy i przyległe przestrzenie słoneczne wyznacza się według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

5.2.4.2. Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint,H wyznacza się według wzoru:

Qint,H = qint · Af · tM · 10-3 kWh/mies. (60)

gdzie:

qintobciążenie cieplne pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła określone w tabeli 26W/m2
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)m2
tMliczba godzin w miesiącuh
5.3.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd wyznacza się według wzoru:

QW,nd = VWi · Af · cW · ρW ·(θw - θ0)· kR · tR/3600 kWh/rok (61)

gdzie:

VWijednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową*)dm3/(m2 · doba)
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)m2
cWciepło właściwe wody (jest równe 4,19)kJ/(kg · K)
ρWgęstość wody (jest równa 1)kg/dm3
θWobliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym (jest równa 55)°C
θ0obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem (jest równa 10)°C
kRwspółczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej**)-
tRliczba dni w roku (jest równa 365)doba
*) Należy przyjąć wartości określone w tabeli 27, a w przypadku ich braku - dane określone na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej.

**) Należy przyjąć wartości określone w tabeli 27, a w przypadku braku takich danych - kR wyznacza się jako stosunek liczby dni użytkowania ciepłej wody użytkowej do liczby dni w roku tR.

5.4.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do chłodzenia QC,nd

5.4.1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia QCnd wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (62)

gdzie:

QC,nd,zzapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia w strefie chłodzonej*)kWh/rok
zliczba stref chłodzonych-
*) W przypadku chłodzenia z przerwami lub z osłabieniem należy wyznaczać według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, a w przypadku chłodzenia ciągłego zgodnie z pkt 5.4.2.

5.4.2. Zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia w strefie chłodzonej QC,nd,z w przypadku chłodzenia ciągłego wyznacza się według wzoru:

kWh/rok (63)

gdzie:

QC,nd,z,n = QC,gn,z,n - ηC,ln,z,n · QC,ht,z,n kWh/mies. (64)

gdzie:

QC,nd,z,nzapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia w strefie chłodzonej w n-tym miesiącu roku (uwzględnia się wartości większe od 0)kWh/mies.
QC,gn,z,ncałkowite zyski ciepła w strefie chłodzonej w n-tym miesiącu rokukWh/mies.
ηC,ln,z,nbezwymiarowy czynnik wykorzystania strat ciepła w strefie chłodzonej w n-tym miesiącu roku wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-
QC,ht,z,ncałkowita ilość ciepła przenoszona przez przenikanie i wentylację w strefie chłodzonej w n-tym miesiącu roku*)kWh/mies.
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 5.2.3.

5.4.3. Obliczenia całkowitych miesięcznych zysków ciepła QC,gn,z,n

QC,gn,z,n = Qsol,C + Qint,C kWh/mies. (65)

gdzie:

Qsol,Cmiesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przez okna, drzwi balkonowe i powierzchnie oszklone*)kWh/mies.
Qint,Cmiesięczne wewnętrzne zyski ciepła w strefie chłodzonejkWh/mies.
*) Wyznacza się zgodnie z pkt 5.2.4.1.

5.4.3.1. Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła w strefie chłodzonej Qint,C

Qint,C = qint · Af · tM · 10-3 kWh/mies. (66)

gdzie:

qintobciążenie cieplne pomieszczeń strefy chłodzonej wewnętrznymi zyskami ciepła*)W/m2
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia chłodzona)m2
tMliczba godzin w miesiącuh
*) Określone w tabeli 26, a w przypadku braku tych danych wyznaczone według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
5.5.
Dane specyficzne w zależności od rodzaju budynku

5.5.1. Wyznaczanie uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej budynku Vve,k,n oraz czynnika korekty temperatury dla strumienia powietrza zewnętrznego k bve,k

Tabela 21. Wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej budynku Vve,k,n [m3/s] oraz wartości czynnika korekty temperatury dla strumienia powietrza zewnętrznego k bve,k dla wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz w użytkowanych całodobowo budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej

Lp.Wentylacjakbve,kVve,k,n

[m3/s]

1Wentylacja grawitacyjna11V0
21Vinf
2Wentylacja mechaniczna wywiewna11Vex
21Vx,ex
3Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna11 - ηocVsu
21Vx,su

Tabela 22. Wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej budynku Vve,k,n [m3/s] oraz czynnika korekty temperatury dla strumienia powietrza zewnętrznego k bve,k dla wentylacji w budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem użytkowanych całodobowo budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, w budynkach magazynowych, produkcyjnych użytkowanych z przerwami oraz gospodarczych nieprzeznaczonych do hodowli zwierząt

Lp.Wentylacjakbve,kVve,k,n

[m3/s]

1Wentylacja grawitacyjna1βV0
2βVinf
3(1-β)0,2·V0
4(1-β)Vinf
2Wentylacja mechaniczna wywiewna działająca okresowo1βVex
2βVx,ex
3(1-β)0,1·Vex
4(1-β)Vinf
3Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo1(β)·(1 - ηoc,n)Vsu
2βVx,su
3(1-β)0
4(1-β)Vinf

gdzie:

V0, Vex, V suśredni podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w strefie ogrzewanejm3/s
Vinfśredni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach w przypadku wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wyłączonej wentylacji mechanicznejm3/s
V x,ex*)średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności przy pracy wentylatorów w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach, wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej cieplnych właściwości użytkowych budynków - współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - metoda obliczaniam3/s
V x,su*)średni dodatkowy strumień powietrza infiltrującego przez nieszczelności przy pracy wentylatorów w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej cieplnych właściwości użytkowych budynków - współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - metoda obliczaniam3/s
ηoc,nłączna miesięczna skuteczność zastosowania urządzenia do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego przy wstępnym podgrzaniu powietrza nawiewanego w gruntowym wymienniku ciepła określana według wzoru (67)-
βudział czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu równy wykorzystaniu budynku w miesiącu, wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.2-
*) Jeżeli w budynku nie została przeprowadzona próba szczelności, to w obliczeniach należy przyjmować krotność wymiany powietrza w budynku równą 4 h-1.

ηoc,n = [l - (1 - ηoc1,n) · (1 - ηGWC,n)]

gdzie:

ηocl,nskuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego wyznaczona według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia-
ηGWC,nskuteczność gruntowego wymiennika ciepła określona na podstawie danych udostępnionych przez producenta lub dostawcę albo na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej (w przypadku braku gruntowego wymiennika ciepła jest równa 0)-

Uśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej Vve1,n dla wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej wyznacza się według wzoru:

Vve,1,n = Vve,1,s · Af,s m3/s (68)

gdzie:

Vve,lspodstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej określony w tabelach 23-25m3/(s · m2)
Af,spowierzchnia strefy ogrzewanejm2

Średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach w przypadku wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wyłączonej wentylacji mechanicznej Vinf wyznacza się w następujący sposób:

1) na podstawie wyników próby szczelności budynku:

Vinf = 0,05 · n50 · V/3600 m3/s (69)

2) przy braku próby szczelności budynku:

Vinf = n · V/3600 m3/s (70)

gdzie:

n50krotność wymiany powietrza w budynku zmierzona przy różnicy ciśnienia 50 Pah-1
Vkubatura strefy ogrzewanejm3
nkrotność wymiany powietrza w budynku spowodowana infiltracją powietrza przez nieszczelności obudowy budynku w warunkach eksploatacyjnych*)h-1
*) Należy przyjmować:

1) n = 0,2 - w budynkach wzniesionych po 1995 r. oraz w budynkach wzniesionych wcześniej, w których po 1995 r. zostały wymienione okna i drzwi balkonowe;

2) n = 0,3 - w budynkach innych niż wymienione w pkt 1.

Tabela 23. Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,l,s [m3/(s · m2)] w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażonym w wentylację grawitacyjną lub wentylację mechaniczną wywiewną lub w lokalu mieszkalnym w takim budynku

Lp.Strefa ogrzewana lub okresowo ogrzewanaVve,l,s

[m3/(s · m2)]

1Lokale mieszkalne w przypadku wentylacji:
a) ciągłej,0,32 · 10-3
b) mechanicznej z osłabieniem w nocy0,28 · 10-3
2Klatki schodowe w budynkach wybudowanych przed 1990 r., w których nie przeprowadzono termomodernizacji:
a) bez wiatrołapu,0,43 · 10-3
b) z wiatrołapem0,22 · 10-3
3Klatki schodowe w budynkach innych niż wymienione w lp. 2:
a) bez wiatrołapu,0,22 · 10-3
b) z wiatrołapem0,07 · 10-3

Tabela 24. Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,ls [m3 /(s · m2)] w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wyposażonym w wentylację grawitacyjną lub wentylację mechaniczną wywiewną

Lp.Strefa ogrzewanaVve,l,s

[m3/(s · m2)]

1Pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze, w tym wewnętrzna klatka schodowa, w przypadku wentylacji:
a) ciągłej,0,31 · 10-3
b) mechanicznej z osłabieniem w nocy0,27 · 10-3

Tabela 25. Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,l,n,s [m3/(s · m2)] w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, magazynowych i produkcyjnych wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub wentylację mechaniczną wywiewną

Lp.Rodzaj budynkuVve,l,s

[m3/(s · m2)]

1Użyteczności

publicznej

a) biurowy,

b) przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki

0,56 · 10-3
2przeznaczony na potrzeby: opieki zdrowotnej, gastronomii0,42 · 10-3
3przeznaczony na potrzeby: handlu, usług0,33 · 10-3
4przeznaczony na potrzeby sportu0,42 · 10-3
5Zamieszkania zbiorowego0,42 · 10-3
6Magazynowy0,08 · 10-3
7Produkcyjnyindywidualnie w zależności od rodzaju produkcji i sposobu użytkowania

Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku lub części budynku odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,l,s w budynkach wyposażonych w wentylację nawiewno-wywiewną wyznacza się według wzoru:

Vve,l,s = rn · Vve,l,s,n m3/(s · m2) (71)

gdzie:

Vve,1,s,nstrumień powietrza zewnętrznego odpowiadający sposobowi użytkowania strefy budynku obsługiwanej przez wentylację nawiewno-wywiewną przyjętemu w budowlanej dokumentacji technicznejm3/(s · m2)
rnstopień zmniejszenia strumienia powietrza zewnętrznego w n-tym miesiącu roku*)-
*) W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej działającej ze stałym strumieniem powietrza zewnętrznego wartość rn jest równa 1. W przypadku wentylacji działającej z regulowanym ręcznie lub automatycznie strumieniem powietrza zewnętrznego, wartość rn ustala się, uwzględniając sposób regulacji tego strumienia oraz sposób użytkowania strefy budynku obsługiwanej przez wentylację nawiewno-wywiewną. W przypadku braku takich danych przyjmuje się rn = 0,75.

5.5.2. Wartości udziału czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu równego wykorzystaniu budynku lub części budynku w miesiącu β, podczas którego należy zapewnić podstawowy strumień powietrza zewnętrznego, wyznacza się na podstawie sposobu użytkowania budynku lub części budynku, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych. W przypadku braku danych w zakresie sposobu użytkowania budynku lub części budynku, wartości należy wyznaczyć według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych właściwości użytkowych budynków - obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

5.5.3. Wyznaczanie obciążenia cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła qint

Tabela 26. Wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła qint [W/m2]

Lp.Rodzaj budynkuqint

[W/m2]

1Mieszkalnywielorodzinny7,1*)

1,0**)

2jednorodzinny6,8
3Użyteczności

publicznej

biurowy(20,0· P1 + 8,0·(1-P1))· β +

+(2,0 · P1 + 1,0·(1-P1))·(1-β) ***), ****)

4przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki12,0 · β +1,0 · (1-β) ****)
5przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej8,0
6przeznaczony na potrzeby gastronomii10,0 · β +1,0 · (1-β) ****)
7przeznaczony na potrzeby sportu9,0 · β +1,0 · (1-β)****)
8przeznaczony na potrzeby: handlu, usług10,0 · β +1,0 · (1 - β) ****)
9Zamieszkania zbiorowego6,0- β + 2,0 - (1-β) ****)
10Magazynowy2,0 - β +1,0- (1-β) ****)
11Produkcyjnyindywidualnie w zależności od rodzaju produkcji i sposobu użytkowania
*) Lokale mieszkalne.

**) Klatki schodowe.

***) P1 - udział powierzchni pomieszczeń biurowych w powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku biurowym.

(1- P1) - udział powierzchni pomieszczeń pomocniczych w powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku biurowym.

Przy standardowym sposobie użytkowania budynków biurowych (P1 = 0,6 i β = 0,3):

qint = 5,7 W/m2.

****) β - udział czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu, równy wykorzystaniu budynku w miesiącu, wyznaczony zgodnie z pkt 5.5.2.

5.5.4. Wyznaczanie współczynnika korekcyjnego ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR oraz jednostkowego dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową VWi

Tabela 27. Wartości współczynnika korekcyjnego ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR oraz wartości jednostkowego dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową VWi [dm3/(m2 · doba)]

Lp.Rodzaj budynkukRVwi

[dm3/(m2 · doba)]

1Mieszkalnywielorodzinny0,902,00*)

1,60**)

2jednorodzinny0,901,40
3Użyteczności

publicznej

biurowy0,700,35
4przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki0,550,80
5przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej1,006,50
6przeznaczony na potrzeby gastronomii0,802,50
7przeznaczony na potrzeby sportu0,33 ÷ 0,500,25
8przeznaczony na potrzeby: handlu, usług0,780,60
9Zamieszkania zbiorowego0,603,75
10Magazynowy0,700,10
11Produkcyjnyindywidualnie w zależności od rodzaju produkcji i sposobu użytkowania
*) Ryczałtowe rozliczenie za ciepłą wodę.

**) Rozliczenie według indywidualnego zużycia.

6.
Wyznaczanie jednostkowej wielkości emisji CO2
6.1.
Wyznaczanie jednostkowej wielkości emisji CO2 w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

6.1.1. Jednostkową wielkość emisji CO2 wyznacza się według wzoru:

(72)

gdzie:

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

gdzie:

ECO2,Hwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system ogrzewaniat CO2/rok
ECO2,Wwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system przygotowania ciepłej wody użytkowejt CO2/rok
ECO2,Cwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system chłodzeniat CO2/rok
ECO2,Lwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system wbudowanej instalacji oświetleniat CO2/rok
ECO2,pomwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez urządzenia pomocnicze w systemach technicznycht CO2/rok
Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
Eel,pom,Hroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,Wroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,Croczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
We,Hwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez system ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,Wwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez system przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,Cwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez system chłodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,Lwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez system wbudowanej instalacji oświetlenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,Hwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w systemie ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,Wwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,Cwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w systemie chłodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

6.1.2. Wyznaczanie wskaźnika emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa We Wartość wskaźnika emisji CO2, w zależności od rodzaju spalanego paliwa We dla odnawialnych źródeł energii (w przypadku miejscowego wytwarzania energii w budynku): energii słonecznej, energii wiatrowej, energii geotermalnej, biomasy i biogazu, jest równa 0.

Wartość wskaźnika emisji CO2, w zależności od rodzaju spalanego paliwa We dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz dla ciepła sieciowego, przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez wytwórcę lub dostawcę tego nośnika energii lub energii.

W przypadku braku tych danych oraz w pozostałych przypadkach przyjmuje się wartości wskaźnika emisji CO2 opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101).

6.2.
Wyznaczanie jednostkowej wielkości emisji CO2 w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne

6.2.1. Jednostkową wielkość emisji CO2 wyznacza się według wzoru:

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

gdzie:

ECO2,Hwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system ogrzewaniat CO2/rok
ECO2,Wwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system przygotowania ciepłej wody użytkowejt CO2/rok
ECO2,Cwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system chłodzeniat CO2/rok
ECO2,Lwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system wbudowanej instalacji oświetleniat CO2/rok
ECO2,pomwielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez urządzenia pomocnicze w systemach technicznycht CO2/rok
Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Qk,L,lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
Eel,pom,H,iroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,W,jroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,C,kroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
We,H,iwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez i-ty podsystem w systemie ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,Wjwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez j-ty podsystem w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,C,kwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez k-ty podsystem w systemie chłodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,L,lwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez l-ty podsystem w systemie wbudowanej instalacji oświetlenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,H,iwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w i-tym podsystemie w systemie ogrzewania wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,W,jwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w l-tym podsystemie w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
We,pom,C,kwskaźnik emisji CO2 w zależności od rodzaju spalanego paliwa przez urządzenia pomocnicze w k-tym podsystemie w systemie chłodzenia wyznaczony zgodnie z pkt 6.1.2t CO2/TJ
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
7.
Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii
7.1.
Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii w budynku lub części budynku wyposażonych w proste systemy techniczne

7.1.1. System ogrzewania

7.1.1.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (84)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.1.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.1.1.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (85)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Wowartość opałowa paliwa określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3

lub MJ/kg

Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.2. System przygotowania ciepłej wody użytkowej

7.1.2.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (86)

gdzie:

Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.2.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.1.2.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (87)

gdzie:

Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Wowartość opałowa paliwa określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3

lub MJ/kg

Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.3. System chłodzenia

7.1.3.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (88)

gdzie:

Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.3.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.1.3.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (89)

gdzie:

Qk,Croczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzeniakWh/rok
Wowartość opałowa paliwa określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3

lub MJ/kg

Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.1.4. System wbudowanej instalacji oświetlenia

Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

CL = Qk,L/Af kWh/(m2 · rok) (90)

gdzie:

Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.

7.1.5. Urządzenia pomocnicze w systemach technicznych

Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru: Cel,pom = Eel,pom/Af kWh/(m2 · rok) (91)

gdzie:

Eel,pomroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
7.2.
Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone systemy techniczne

7.2.1. Systemy ogrzewania

7.2.1.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (92)

gdzie:

Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.1.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.2.1.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (93)

gdzie:

Qk,H,iroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Wo,iwartość opałowa paliwa dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewania, określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3

lub MJ/kg

Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.2. Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej

7.2.2.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (94)

gdzie:

Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.2.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.2.2.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (95)

gdzie:

Qk,W,jroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Wo,jwartość opałowa paliwa dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3

lub MJ/kg

Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.3. Systemy chłodzenia

7.2.3.1. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (96)

gdzie:

Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.3.2. Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii innych niż wymienione w pkt 7.2.3.1 wyznacza się według wzoru:

kg/(m2 · rok) lub m3/(m2 · rok) (97)

gdzie:

Qk,C,kroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Wo,kwartość opałowa paliwa dla k-tego podsystemu w systemie chłodzenia, określona zgodnie z pkt 7.3MJ/m3 lub MJ/kg
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.4. Systemy wbudowanej instalacji oświetlenia

Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (98)

gdzie:

Qk,L,lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla l-tego podsystemu w systemie wbudowanej instalacji oświetleniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2

7.2.5. Urządzenia pomocnicze w systemach technicznych

Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii (energia elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna i energia wiatrowa, gaz) wyznacza się według wzoru:

kWh/(m2 · rok) (99)

gdzie:

Eel,pom,H,iroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla i-tego podsystemu w systemie ogrzewaniakWh/rok
Eel,pom,W,jroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla j-tego podsystemu w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Eel,pom,C,kroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla k-tego podsystemu w systemie chłodzeniakWh/rok
Afpowierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chłodzona)m2
7.3.
Wyznaczanie wartości opałowej paliwa Wo

Wartość opałową paliwa Wo określa się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego paliwa.

W przypadku braku tych danych przyjmuje się wartości opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

8.
Wyznaczanie udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową w budynku lub części budynku

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wyznacza się według wzoru:

(100)

gdzie:

Qk,H,ozeroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania zapewniane przez odnawialne źródła energii*)kWh/rok
Qk,W,ozeroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej zapewniane przez odnawialne źródła energii**)kWh/rok
Qk,C,ozeroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu chłodzenia zapewniane przez odnawialne źródła energii***)kWh/rok
Qk,L,ozeroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia zapewniane przez odnawialne źródła energiikWh/rok
Eel,pom,ozeroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych zapewniane przez odnawialne źródła energiikWh/rok
Qkroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
*) W przypadku pomp ciepła o wartości ηH,g większej od 1 wyznacza się według wzoru:

**) W przypadku pomp ciepła o wartości ηW,g większej od 1 wyznacza się według wzoru:

***) W przypadku pomp ciepła o wartości SEER większej od 1 wyznacza się według wzoru:

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA NA FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII

1.
Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
1.1.
Jeżeli budynek lub część budynku ma system ogrzewania oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej, które są zasilane jednym rodzajem nośnika energii (gazem ziemnym lub ciepłem sieciowym), i w dokumentach potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego w budynku lub części budynku nie jest wskazany cel jego zużycia:
1)
roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej jest wyznaczane wspólnie;
2)
roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej jest wyznaczane wspólnie;
3)
roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie jest wyznaczane.
1.2.
Jeżeli w budynku lub części budynku odbywają się procesy technologiczne, to w obliczeniach charakterystyki energetycznej nie uwzględnia się zapotrzebowania na energię w tych procesach, a także zapotrzebowania na energię w instalacjach obsługujących te procesy. Zyski ciepła z tych procesów dolicza się do wewnętrznych zysków ciepła pomieszczeń.
2.
Wyznaczanie wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię EP, EK oraz EU
2.1.
Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK oraz wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU wyznacza się zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2.2.
Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU nie jest wyznaczana w przypadku, o którym mowa w pkt 1.1.
3.
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych Qp wyznacza się zgodnie z pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk
4.1.
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Qk wyznacza się według wzoru:

Qk = Qk,H + Qk,W + Qk,L + Eel,pom kWh/rok (1)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
Qk,Lroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia*)kWh/rok
Eel,pomroczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznychkWh/rok
*) Nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych.
4.2.
System ogrzewania

4.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania wyznacza się na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania. Wartość Qk,H wyrażona w jednostkach kWh/rok jest średnią zużycia ciepła sieciowego lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

4.2.2. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H wyznacza się według wzoru:

1) dla ciepła sieciowego:

kWh/rok (2)

gdzie:

CH,3suma zużycia ciepła sieciowego na potrzeby ogrzewania z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1kWh

2) dla gazu ziemnego:

kWh/rok (3)

gdzie:

CH,lsuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania z ostatnich l lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3m3
Wowartość opałowa gazu ziemnego określona zgodnie z pkt 4.7MJ/m3
lliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3-
CH,msuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania z ostatnich m lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowymkWh
mliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.2.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowym, z tym że: m = 3 - l-
4.3.
System przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.3.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznacza się na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość Qk,W wyrażona w jednostkach kWh/rok jest średnią zużycia ciepła sieciowego lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

4.3.2. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W wyznacza się według wzoru:

1) dla ciepła sieciowego:

kWh/rok (4)

gdzie:

CW,3suma zużycia ciepła sieciowego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1kWh

2) dla gazu ziemnego:

kWh/rok (5)

gdzie:

CW,lsuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich l lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3m3
Wowartość opałowa gazu ziemnego określona zgodnie z pkt 4.7MJ/m3
lliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3-
CW,msuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich m lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowymkWh
mliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.3.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowym, z tym że: m = 3 - 1-
4.4.
System ogrzewania i system przygotowania ciepłej wody użytkowej

4.4.1. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznacza się na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywiste zużycie ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, w których nie wskazano zużycia ciepła sieciowego lub gazu ziemnego na poszczególne cele. Wartość Qk,H+W wyrażona w jednostkach kWh/rok jest średnią zużycia ciepła sieciowego lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

4.4.2. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,H+W wyznacza się według wzoru:

1) dla ciepła sieciowego:

kWh/rok (6)

gdzie:

CH+W,3suma zużycia ciepła sieciowego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1kWh

2) dla gazu ziemnego:

kWh/rok (7)

gdzie:

CH+w,lsuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich l lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3m3
Wowartość opałowa gazu ziemnego określona zgodnie z pkt 4.7MJ/m3
lliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce m3-
CH+W,msuma zużycia gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z ostatnich m lat poprzedzających wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej, wyznaczona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowymkWh
mliczba kolejnych lat, dla których istnieją dokumenty, o których mowa w pkt 4.4.1, w przypadku rozliczania zużycia gazu w jednostce energii zawartej w dostarczonym paliwie gazowym, z tym że: m = 3 - 1-
4.5.
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia Qk,L wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4.6.
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych Eel,pom wyznacza się zgodnie z pkt 4.1.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
4.7.
Wyznaczanie wartości opałowej paliwa Wo

Wartość opałową paliwa Wo określa się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego paliwa.

W przypadku braku tych danych przyjmuje się wartości opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101).

5.
Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową Qu
5.1.
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu wyznacza się według wzoru:

Qu = QH,nd + QW,nd kWh/rok (8)

gdzie:

QH,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacjikWh/rok
QW,ndroczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
5.2.
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji QH,nd wyznacza się według wzoru:

QH,nd = Qk,H · ηH,tot kWh/rok (9)

gdzie:

Qk,Hroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewaniakWh/rok
ηH,totśrednia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania wyznaczona zgodnie z pkt 4.1.2.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia-
5.3.
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd wyznacza się według wzoru:

QW,nd = Qk,W · ηW,tot kWh/rok (10)

gdzie:

Qk,Wroczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowejkWh/rok
ηW,totśrednia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wyznaczona zgodnie z pkt 4.1.3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia-
5.4.
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu nie jest wyznaczane w przypadku, o którym mowa w pkt 1.1.
6.
Jednostkową wielkość emisji CO2 wyznacza się zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
7.
Wyznaczanie obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii
7.1.
System ogrzewania

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego ciepła sieciowego lub gazu ziemnego jest równa wartości rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H.

7.2.
System przygotowania ciepłej wody użytkowej

Obliczeniowa roczna ilość zużywanego ciepła sieciowego lub gazu ziemnego jest równa wartości rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W.

7.3.
System ogrzewania i system przygotowania ciepłej wody użytkowej Obliczeniowa roczna ilość zużywanego ciepła sieciowego lub gazu ziemnego jest równa wartości rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,H+W.
7.4.
Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia wyznacza się zgodnie z pkt 7.1.4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
7.5.
Obliczeniową roczną ilość zużywanego nośnika energii lub energii dla urządzeń pomocniczych w systemach technicznych wyznacza się zgodnie z pkt 7.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  5  

WZÓR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  6  

WZÓR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU

wzór
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888), które zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U.2023.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

5 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U.2019.1829) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U.2023.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

6 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U.2019.1829) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 2023 r. (Dz.U.2023.697) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2023 r.