Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.424

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 lipca 1920 r.
dotyczące meldowania są mieszkańców na terenie b. Kongresówki.

Na mocy art. 2 punktu f ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Ust. 1919 r. № 61 poz. 364) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Wszystkie osoby, znajdujące się na terenie b. Kongresówki, winny być zameldowane w odnośnych urzędach (w komisariatach policji, w urzędzie gminnym lub u sołtysa).

Art.  2.

Każdy przybywający lub zamieszkały w danej miejscowości, a nie zameldowany jeszcze, obowiązany jest natychmiast złożyć swoje dowody osobiste osobie, prowadzącej meldunki celem zameldowania (właścicielowi domu, rządcy domu, dozorcy domu i t. p.).

Art.  3.

Osoby, prowadzące meldunki domowe (właściciele, administratorowie, rządcy, dozorcy, portjerzy i t. p.), obowiązani są w miastach i osadach w ciągu 12 godzin zameldować wszystkich - niemeldowanych dotychczas i nowo przybywających - w odnośnych urzędach (w kom. pol., urzędzie gmin. i u sołtysa), nie wyczekując na wymeldunek osób, przeprowadzających się z domu do domu, na co wyznacza się termin 48 godzin.

Art.  4.

Winni niewykonania lub przekroczenia niniejszego rozporządzenia (właściciele, administratorowi, rządcy, dozorcy domów, portjerzy, właściciele mieszkań) i osoby, ulegające zameldowaniu lub przetrzymujący osoby niezameldowane będą karani w drodze administracyjnej aresztem na czas do 3-ch miesięcy lub grzywną do 3000 marek.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.