Art. 54. - [Zadania Zespołu Egzaminacyjnego] - Medycyna laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  54.  [Zadania Zespołu Egzaminacyjnego]

Do zadań Zespołu Egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PESDL należy:

1)
przeprowadzenie PESDL zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w art. 55 ust. 19;
2)
przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;
3)
przekazanie do CEM ocen z egzaminu ustnego i egzaminu praktycznego oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym PESDL, niezwłocznie po zakończonym PESDL, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESDL.