Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1052

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych2)

Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
2)
wymagania dla odpadów powstających z procesów, o których mowa w pkt 1.
1.
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.
2.
Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przebiega w instalacji, która nie może być usytuowana na kwaterze składowiska odpadów.
1.
Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych polegające na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania prowadzi do wytwarzania odpadów, które klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie:
1)
19 12 01;
2)
19 12 02;
3)
19 12 03;
4)
19 12 04;
5)
19 12 05;
6)
19 12 06*;
7)
19 12 07;
8)
19 12 08;
9)
19 12 10;
10)
19 12 11*;
11)
19 12 12.
2.
Dopuszcza się wytwarzanie ze zmieszanych odpadów komunalnych poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy:
1)
15 01;
2)
16 02;
3)
16 06;
4)
20 01.
3.
Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
4.
Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych jest klasyfikowane jako:
1)
przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, albo
2)
przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.
1.
W procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydziela się frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji oznaczoną kodem 19 12 12, wymagającą zastosowania procesów biologicznego przetwarzania, przez które rozumie się procesy prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziałem mikroorganizmów, w wyniku których następują zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów.
2.
Procesy biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzi się zgodnie z następującymi wymaganiami:
1)
odpady, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie;
2)
przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa się w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu osiągnięcia wartości AT4 (rozumianej jako aktywność oddychania - parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) poniżej 20 mg O2/g suchej masy;
3)
łączny czas przetwarzania, o którym mowa w pkt 1, może zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w § 6 ust. 1.
3.
W procesach biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych odpady, o których mowa w ust. 1, są poddawane stabilizacji beztlenowej w procesie dwustopniowym:
1)
w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni;
2)
w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 tygodni; dopuszcza się w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizację w pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni.
4.
W procesach biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia zmieszane odpady komunalne lub odpady, o których mowa w ust. 1, są suszone w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniętym reaktorze lub hali, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni.
5.
Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania odpadów są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania.
6.
Biologiczne przetwarzanie frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów jest klasyfikowane jako:
1)
obróbka biologiczna, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów:
a)
składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub
b)
termicznego przekształcania odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie, albo
2)
inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, albo
3)
przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.
1.
Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zwane dalej "stabilizatem", spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99.
2.
Odpady wytwarzane w procesie biologicznego suszenia odpadów, o których mowa w § 4 ust. 4, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza się odpady klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie:
1)
19 12 01;
2)
19 12 02;
3)
19 12 03;
4)
19 12 04;
5)
19 12 05;
6)
19 12 06*;
7)
19 12 07;
8)
19 12 08;
9)
19 12 10;
10)
19 12 11*;
11)
19 12 12.
3.
Dopuszcza się wytwarzanie z odpadów o kodzie 19 05 01 poddanych mechanicznemu przetworzeniu odpadów o kodach z podgrupy:
1)
15 01;
2)
16 02;
3)
16 06;
4)
20 01.
4.
Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm mogą być stosowane do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03.
6.
Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10 i spełniające wymagania określone w § 6 ust. 2 są stosowane w procesie odzysku - wykorzystywane jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii.
7.
Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 12, zawierające frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji, aby mogły być zagospodarowane w sposób określony w ust. 4 lub ust. 5, muszą być przetworzone biologicznie zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 lub ust. 3 i muszą spełniać wymagania określone w § 6 ust. 1.
1.
Proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania:
1)
straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub
2)
ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub
3)
wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy.
2.
Proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa.
1.
Określone w § 6 ust. 1 wymagania uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.
2.
Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu.
3.
Rocznie pobiera się i bada 12 próbek (po jednej w każdym miesiącu).
4.
Jeżeli w poprzednim roku, w którym próbki pobrano i zbadano, zgodnie z ust. 3, nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne dla wybranego wymagania spośród określonych w § 6 ust. 1 dla więcej niż dwóch próbek, a przekroczenie dla żadnej z tych dwóch próbek nie jest większe niż 20% wartości określonej w § 6 ust. 1, liczbę próbek można zmniejszyć do 4 w ciągu roku (po jednej na 3 miesiące).
5.
Jeżeli w roku, w którym liczba próbek została zmniejszona do czterech w ciągu roku, chociaż jedna z próbek przekracza dla wybranego wymagania wartości określone w § 6 ust. 1, od następnego miesiąca po pobraniu i zbadaniu próbki niespełniającej wartości określonych w § 6 ust. 1 próbki pobiera się i bada z częstotliwością określoną w ust. 3.
Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 maja 2012 r. pod numerem 2012/0317/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 951.