Art. 27. - [Weryfikacja wniosku i wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; wzory wniosków] - Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2378 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
Art.  27.  [Weryfikacja wniosku i wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; wzory wniosków]
1. 
Zgoda, o której mowa w art. 24 ust. 1, jest wydawana po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, oraz dokumentów określonych w art. 25.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, mając na celu kompletność zawartych we wniosku informacji oraz ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.