Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1670

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) zarządza się, co następuje:
§  1.  Maksymalna wartość kosztów inwestycyjnych wybudowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji wynosi dla jednostki:
1) opalanej paliwami gazowymi, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 1 MW - 6 100 000 zł/MW,
b) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 5 500 000 zł/MW,
c) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 4 500 000 zł/MW,
d) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 4 200 000 zł/MW,
e) większej niż 250 MW - 4 000 000 zł/MW;
2) opalanej paliwami stałymi, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 12 500 000 zł/MW,
b) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 10 000 000 zł/MW,
c) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 9 000 000 zł/MW,
d) większej niż 250 MW - 8 500 000 zł/MW;
3) opalanej biomasą, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 14 000 000 zł/MW,
b) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 11 200 000 zł/MW,
c) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 10 100 000 zł/MW,
d) większej niż 250 MW - 9 500 000 zł/MW;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 1 MW - 6 100 000 zł/MW,
b) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 5 500 000 zł/MW.
§  2.  Maksymalna wartość kosztów operacyjnych funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji wynosi dla jednostki:
1) opalanej paliwami gazowymi, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 1 MW - 300 000 zł/MW/rok,
b) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 250 000 zł/MW/rok,
c) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 225 000 zł/MW/rok,
d) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 200 000 zł/MW/rok,
e) większej niż 250 MW - 175 000 zł/MW/rok;
2) opalanej paliwami stałymi, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 270 000 zł/MW/rok,
b) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 250 000 zł/MW/rok,
c) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 225 000 zł/MW/rok,
d) większej niż 250 MW - 200 000 zł/MW/rok;
3) opalanej biomasą, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 300 000 zł/MW/rok,
b) większej niż 50 MW i nie większej niż 150 MW - 270 000 zł/MW/rok,
c) większej niż 150 MW i nie większej niż 250 MW - 245 000 zł/MW/rok,
d) większej niż 250 MW - 220 000 zł/MW/rok;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, o mocy zainstalowanej elektrycznej:
a) nie większej niż 1 MW - 300 000 zł/MW/rok,
b) większej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW - 250 000 zł/MW/rok.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).