Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r. - Dz.U.2020.2120 - OpenLEX

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2120

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) zarządza się, co następuje:
W 2021 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
1)
1 ha upraw rolnych wynoszą:
a)
15 377 zł - dla zbóż,
b)
8137 zł - dla kukurydzy,
c)
10 200 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d)
54 682 zł - dla chmielu,
e)
33 058 zł - dla tytoniu,
f)
210 159 zł - dla warzyw gruntowych,
g)
107 200 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h)
42 245 zł - dla truskawek,
i)
43 500 zł - dla ziemniaków,
j)
10 098 zł - dla buraków cukrowych,
k)
12 639 zł - dla roślin strączkowych;
2)
1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a)
8932 zł - dla bydła,
b)
11 160 zł - dla koni,
c)
705 zł - dla owiec,
d)
700 zł - dla kóz,
e)
1791 zł - dla świń,
f)
53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
g)
65 zł - dla kaczek,
h)
250 zł - dla gęsi,
i)
145 zł - dla indyków,
j)
1045 zł - dla strusi.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).