Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1444

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W 2014 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:
1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:
a) 8.400 zł - dla zbóż,
b) 8.800 zł - dla kukurydzy,
c) 9.200 zł - dla rzepaku i rzepiku,
d) 37.300 zł - dla chmielu,
e) 24.100 zł - dla tytoniu,
f) 144.000 zł - dla warzyw gruntowych,
g) 59.200 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
h) 43.200 zł - dla truskawek,
i) 35.700 zł - dla ziemniaków,
j) 10.400 zł - dla buraków cukrowych,
k) 16.700 zł - dla roślin strączkowych;
2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
a) 18.000 zł - dla bydła,
b) 10.500 zł - dla koni,
c) 900 zł - dla owiec,
d) 800 zł - dla kóz,
e) 1.900 zł - dla świń,
f) 53 zł - dla kur, perlić i przepiórek,
g) 65 zł - dla kaczek,
h) 250 zł - dla gęsi,
i) 157 zł - dla indyków,
j) 810 zł - dla strusi.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).