Maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1011

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, zwane dalej "maksymalnymi stawkami opłat", nakładanych przez podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, będące muzeami państwowymi lub muzeami samorządowymi.
Maksymalne stawki opłat wynoszą w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji, o których mowa w § 1:
1)
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - 118 zł za jednorazowe udostępnienie;
2)
w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej - 172 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym;
3)
w postaci fotografii:
a)
za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm - 168 zł,
b)
za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a - 513 zł;
4)
w postaci papierowej:
a)
za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
w formacie A4 - 33 zł,
w formacie A3 - 61 zł,
b)
za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
w formacie A4 - 25 zł,
w formacie A3 - 45 zł;
5)
w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy - 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
6)
w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1-5 - 86 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).