Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.753

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272 oraz z 2015 r. poz. 165) zarządza się, co następuje:
Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w roku szkolnym 2015/2016, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

MAKSYMALNE CENY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH DOSTARCZANYCH DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ WYŻSZYCH, W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Tabela nr 1

Maksymalne ceny mleka, mleka z dodatkami smakowymi i jogurtu 1
W opakowaniach o pojemności większej niż 0,25 litraW opakowaniach o pojemności nie mniejszej niż 0,23 litra i nie większej niż 0,25 litraW opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 litra, ale nie mniejszej niż 0,20 litraW opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,20 litra
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej1,28 zł/litr2,36 zł/litr2,40 zł/litr-
Mleko o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddane obróbce cieplnej, z dodatkami smakowymi-3,24 zł/litr3,45 zł/litr-
Jogurty z mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu bez dodatków smakowych lub z dodatkami smakowymi3,76 zł/litr3,76 zł/litr3,76 zł/litr3,76 zł/litr

Tabela nr 2

Maksymalne ceny serów dojrzewających, serów topionych, twarożków i twarogów 2
Twarogi i twarożki o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych6,43 zł/kg
Sery topione o zawartości co najmniej 40% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych7,54 zł/kg
Sery inne niż topione, o zawartości co najmniej 45% tłuszczu w suchej masie, bez dodatków smakowych10,71 zł/kg
1 W celu przeliczenia litrów mleka lub przetworów mlecznych na kilogramy należy pomnożyć ilość przez 1,030.
2 Do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować współczynniki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. zm.).