Maksymalna wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1608

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni publicznej wynosi:
1)
150 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych lub sprawdzian predyspozycji architektonicznych;
2)
100 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek studiów, na który postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej;
3)
85 złotych dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na inny kierunek studiów niż kierunki studiów wymienione w pkt 1 i 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 (Dz. U. poz. 682), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).