Dz.U.2018.2486

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa maksymalną wysokość wynagrodzenia należnego za udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", w zakresie, w jakim wysokość tego wynagrodzenia nie została uregulowana odrębnymi przepisami.
§  2.  Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi wynosi:
1) 20 zł od strony tekstu, za udzielenie komornikowi informacji przetworzonej w postaci papierowej;
2) 10 złotych od strony tekstu, za udzielenie komornikowi informacji przetworzonej w postaci elektronicznej;
3) 10 złotych od strony tekstu, za udzielenie komornikowi nieprzetworzonej informacji w postaci papierowej;
4) 5 złotych od strony tekstu, za udzielenie komornikowi nieprzetworzonej informacji w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany.
§  3.  Udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania albo przesłaniu kopii posiadanych dokumentów.
§  4.  Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie komornikowi informacji, która zawiera tabele, diagramy, zdjęcia, wykresy i mapy sporządzone przez udzielającego informacji, wynosi 40 zł od strony.
§  5.  Maksymalna wysokość wynagrodzenia za udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, miejscu zatrudnienia dłużnika, wysokości wynagrodzenia, która polega na wygenerowaniu danych z systemu komputerowego, wynosi:
1) 10 złotych od strony tekstu udostępnionego w postaci papierowej;
2) 5 złotych od strony tekstu udostępnionego w postaci elektronicznej.
§  6.  Maksymalna wysokość wynagrodzenia za drugą i każdą kolejną stronę tekstu wynosi 5 złotych. Wynagrodzenie łącznie nie może być wyższe niż 45 złotych.
§  7.  Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się jako całą.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.