Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenie grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.765 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.
Opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się za wydanie:
1)
środków odurzających,
2)
antybiotyków,
3)
produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację "cito" lub inną równoznaczną, jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za ekspedycję leków w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 153).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2011.248.1495).